Анализ и контрол

Качеството е от основно значение за бизнес развитието на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД. Ние се стремим да гарантираме постоянно високо качество на произвежданите продукти, за да бъдат удовлетворени очакванията на потребителите/клиентите. Продуктите, които произвеждаме, са съобразени със здравословното хранене и са произведени по научнообосновани технологии. Ние произвеждаме продукти в пълно съответствие със спецификациите и рецептурите. Мениджърският екип на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД се стреми да осигури и поддържа свеж здравословен климат във всички поделения на компанията. Дружеството следва пазарната, а не продуктовата ориентация. Ние управляваме качеството на всички равнища на фирмата. Всеки ден нашите специалисти се грижат само продукти с най-високо качество да достигат до клиентите на компанията. Входящият контрол на суровото мляко и другите суровини и материали, които използваме, гарантира, че единствено качествени суровини и материали ще бъдат вложени в произвежданите от нас млечни продукти. Нашите продукти се произвеждат в условия на висока хигиена. Ежедневно се извършва санитарен контрол на хигиенното състояние на производствените помещения и съоръжения. Контролира се всяко ниво и етап от технологията на преработка на млякото. Всяка една партида готов продукт се контролира чрез стандартизирани аналитични методи, преди да се пусне в търговската мрежа.

В произвежданите от нас млечни продукти не слагаме сухо мляко и растителни мазнини – използваме само свежо мляко – краве, овче и козе.

Усилията на дружеството са насочени в различни направления, като основните са:

  • да се интересуваме непрекъснато от желанията, изискванията и очакванията на нашите потенциални и реални клиенти, за да можем напълно да удовлетворим техните нужди чрез предлагане на висококачествени продукти;

  • да използваме актуална научна информация за разработването на нови технологии, ноу-хау и продукти;

  • да усъвършенстваме постоянно системата за управление на качеството и безопасността на продуктите;

  • да спазваме стриктно действащото българско и европейско законодателство;

  • да измерваме удовлетвореността на клиента и да осъществяваме действия в тази посока;

  • да използваме добри производствени практики;

  • да осигуряваме актуална научна информация за здравословните свойства на млечните продукти;

  • да поддържаме висококвалифицирани кадри.

Дружеството поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 22 000:2006 и IFSv.6  във всички свои дейности и звена с цел повишаване на безопасността и качеството на произвежданите продукти при осигурени здравословни и безопасни условия на труд.