„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява открита конкурсна процедура за избор на доставчици на сурово краве мляко за обезпечаване нуждите на Производственото си предприятие в гр.Видин, Южна промишлена зона. | LB Bulgaricum