Обяви

 

Конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и стопански инвентар, собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2020/2021 година.

04.11.2020

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение № 1 (обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020 г.)

 

О Б Я В Я В А :

 

Конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и стопански инвентар, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД (Дружеството) за 2020/2021 година.

Балансовата стойност на имуществото към 31.10.2020 г. в хил. лв. е както следва:

  • Сгради и конструкции                             3 694 хил. лв.
  • Машини                                                        1 569 хил. лв.
  • съоръжения и стопански инвентар         315 хил. лв.

 

І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договор за застраховане на имущество: сгради, машини, съоръжения и стопански инвентар.

II. Описание на обекта

Съгласно приложен опис.

III. Начална цена:

Цената на имуществената застраховка се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочената застраховка към 2020 г. и със спецификите на всеки един от изброените имоти и други дълготрайни активи.

IV. Общи и специални условия

Обхватът на покритите рискове задължително следва да включва: пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, наводнение, кражба, грабеж, вандализъм, земетресение, земни свлачища, като се застраховат и разходите за предотвратяване или ограничаване на разрушителното действие на застрахователното събитие за почистване, привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества, след настъпилото застрахователно събитие.

V. Такса. Предоставяне на документи:

Документацията на настоящата конкурсна процедура е безплатна и може да бъде свалена в 14 дневен срок от публикуването на обявата на интернет страниците на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (www.lbbulgaricum.bg) и нАгенция за публичните предприятия и контрол.

С цел формиране на ценови оферти, Дружеството предоставя на участниците в конкурсната процедура необходимата информация относно недвижимото имущество и други дълготрайни активи – обект на застраховане на телефон: +359 889 72 92 57

VI.Местонахождение на дълготрайните материални активи на Дружеството: съгласно приложен опис.

VII. Срок на застраховката: Дванадесет месеца, считано от датата на подписване на полицата.

VIII. Съдържание на офертата:

  1. Кратко представяне на лицензираната застрахователна компания.
  2. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти – копие, заверено от участника.
  3. Копие от лиценз за застраховане, издаден по реда на КЗ, заверен с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на дружеството.
  4. Конкретни предложения за обхват на покритите рискове, които следва да включват задължително посочените в общите и специални условия посочени по-горе.
  5. Размер на дължимата застрахователна премия, начин и условия на плащане.
  6. Отстъпки и преференциални условия.

Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или от лице, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към офертата оригинал или заверено от него копие на пълномощното.

Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

 

IX. Представяне на офертите

Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. VIII.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за предоставяне на застраховка имущество на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

X. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят по пощата или с куриер (с обратна разписка), лично или чрез упълномощен представител в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в София 1000, ул. „Съборна“ №9, централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 20.11.2020 година. Оферти след указания срок не се приемат.

XI. Срок на валидност на офертите:

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

XII. Дата и място на провеждане на конкурса:

Предложенията се разглеждат от комисията за разглеждане, оценка и класиране. Комисията започва работата си в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията в 10:00 часа в офиса на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна” № 9.

XIII. Оценяване и класиране на офертите

Офертите, които не отговарят на изискванията се отстраняват след мотивирана обосновка от комисията.

Класирането ще се извърши по критерия „най-ниска цена”, представляваща най-нисък размер на застрахователна премия, с включени отстъпки и преференциални условия.

XIV. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

XV. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател подлежи на одобрение от едноличният собственик на капитала.

Опис