Обяви

 

Търг с тайно наддаване за продажба на ДМА – 6 броя леки и товарни автомобили / МПС/съгласно Приложение № 1.

05.07.2016

О Б Я В А

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД , на основание чл. 15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и заповед № 99/04.07.2016 год. на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА – 6 броя леки и товарни автомобили / МПС/съгласно Приложение № 1.

Началната тръжна цена за  МПС е определена от лицензиран оценител.

Стъпка на наддаване – в размер на 1 % от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 25.07.2016 год. от 10. 00 часа в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9.

Тръжната документация за участие в търга може да се получи  до 16.00 часа на 21.07.2016  год. от Деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, ет. 1 или производствена база Видин, Южна промишлена зона.. Цена на тръжната документация – 30 лева.

Депозитът за участие е в размер на 30 % от началната тръжна цена на обекта .

Всички плащания се извършват в български лева чрез банков превод по сметката на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД в Централна кооперативна банка, клон Централен, IBAN: BG28CECB97901011000900, BIC: CECBBGSF.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 22.07.2016 година, след закупуване на тръжната документация и представяне на депозит за участие.

Всички разходи по прехвърляне на собствеността на МПС са за сметка на купувача.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9, в срок до 16.00 часа на 22.07.2016 година.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 09.08.2016 год. от 10.00 часа, при условията на първоначалния търг.

За информация – тел. 02/ 987 29 01.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

С П И С Ъ К  НА   М П С

 

МАРКА МОДЕЛ Регистр.№ Година на първ. регистрация Първоначална

стойност в лева

/с вкл. ДДС/

1 ОПЕЛ АСТРА СА 9819 КХ    2007    2 940.00
2 ОПЕЛ АСТРА СА 9816 КХ    2007    3 120,00
3 ОПЕЛ ВЕКТРА СА 0229 КВ    2007    4 210,00
4 ОПЕЛ ЗАФИРА СА 0228 КВ    2007    5 203.13
5 ХОНДА АКОРД С 8588 ХН    2005    5 970,00
6 РЕНО КЛИО СА 1345ММ    2008    5 865,00

 

 

 

04.07.2016 година

София