Обяви

 

Търг с тайно наддаване за продажба на активи

20.11.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД , на основание чл. 15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и заповед №296/16.11.2015г.  на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за продажба на активи, собственост на Дружеството, съгласно списък – Приложение №1
Началната тръжна цена на всеки актив е в размер, посочен в списък – Приложение №1 към тръжната документация – опис с единични цени на активите, предмет на търга, които са определени от лицензиран оценител.
Търгът ще се проведе на 03.12.2015г. от 10 часа в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД – Централно управление, гр. София, ул. „Съборна“ №9
Тръжната документация може да се получи от 18.11.2015г. до 02.12.2015г.. в Деловодството на Дружеството на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ №9, ет. 1. Цената на тръжната документация е 20 лв. Заплащането става лева по банкова сметка на „Ел Би Булгарикум“ ЕАДв банка Уникредит Булбанк АД, BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG 47 UNCR 7630 1000 2887 11.
Депозитът за участие е в размер на 20 % от началната тръжна цена на актива/вите, за който /които се подава заявление за участие. Депозитът е платим в български лева по банкова сметка на „Ел Би Булгарикум“ ЕАДв банка Уникредит Булбанк АД, посочена в тръжната документация, най – късно до изтичане на срока за подаване на заявлението за участие.
Оглед на активити може да се извършва всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа до деня, предхождащ датата на провеждане на търга – 02.12.2015г. по местонахождение на всеки актив, посочено в списък – Приложение №1
Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на  „Ел Би Булгарикум“ ЕАД – Централно управление, гр. София, ул. „Съборна“ №9 , ет. 1 , в срок до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга – 02.12.2015г.
Плащането на активите се извършва в български лева чрез банков превод по сметката на „Ел Би Булгарикум“ ЕАДв банка Уникредит Булбанк АД, BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG 47 UNCR 7630 1000 2887 11.
В случай, че за отделни активи не се яви кандидат, за същите  ще се проведе повторен търг  на 17.12.2015г. от 10 часа, при условията на първоначалния търг.
Приложение №1

Наименование Технически данни/ състояние Местонахождение Начална цена в лева за брой без ДДС Депозит за участие в лева
1 Парен котел КПМ 1.0 комплект с горелка Нафтов, за ниско налягане 0.7bar, произвидетелност 1т.пара/ч., 1150 пара. Изправен. Комплект с горелка. ПБ Видин 1900 380
2 Линия за прясно млякокартонени опаковкиPS ELOPAK модел  PS-30, за кутии   1л със залепване, 6  роторни позиции, 1 дозатор. Производителност 3000 кутии/час, Изходящ тр-р: 0.8м, завой 110 градуса, 2.3м, завой 90гр, 2.6м;   Термопечатащо ус-во; Резервоар миещи разтвори 70л, с помпа ПБ Видин 18 100 3620
3 Машина за термосвиваемо фолио MECO PAK AB , полуавтоматична, тунел, опакова кутии пр.мляко х10 в стек. ПБ Видин 3 200 640
4 Хроматограф Течен хроматограф WATERS- САЩ, 1990г. Съдържа : UV-VIS детектор -1бр.; UV-декектор (214,354нм)-1бр.; рефрактометричен детектор -1бр.; фруаресцентен детектор -1бр.; помпи -2бр.; градиентен контролер – 1бр.; интегратор -1бр. ПБ София 4 000 800
5 Криоконтейнер MVE  CRIOSYSTEM 4000 с 4 статива за криокутии, 4000 флакона. Нов, неизползван. ПБ София 3 210 642
6 Фризер ниско замразяване SANIO модел MDF-U481 ATR, 2 камери, -80 градуса, 500л,  ефективен капацитет 382л. Не работи. ПБ София 2 000 400