Обяви

 

Тръжна документация по проект BG161PO003-1.1.06-0030

24.07.2013

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ел Би Булгарикум ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Публична покана
Оферта
Изисквания на офертата
Технически спецификации
Декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1
Договор
Решение за откриване на процедура по избор на изпълнител/и
Входящ регистър на получените оферти