Обяви

 

Тръжна документация по проект BG161PO003-1.1.06-0030 (1)

03.06.2014

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ел Би Булгарикум ЕАД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Решение за публична покана
Договор
Технически спецификации на консумативи и материали
Декларация на кандидата
Оферта
Изисквания към офертите
Публична покана
Входящ регистър