Обяви

 

Процедура за избор на застраховател за доброволна застраховка „Гражданска отговорност на юридическите лица“, свързана с извършваната дейност на Акредитираната лаборатория за изпитване на храни към „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (Дружеството), за срок от 12 месеца.

23.11.2023

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, с ЕИК 831622969, със седалище и адрес на управление: град София, п. к. 1113, ул. „Тинтява“ № 86

О Б Я В Я В А:

Процедура за избор на застраховател за доброволна застраховка „Гражданска отговорност на юридическите лица“, свързана с извършваната дейност на Акредитираната лаборатория за изпитване на храни към „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (Дружеството), за срок от 12 месеца.

І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на застраховка „Гражданска отговорност на юридическите лица“, във връзка с дейността на Акредитираната лаборатория за изпитване на храни към „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

 1. Описание на обекта (дейността), подлежаща на застраховане

Акредитирана лаборатория за изпитване на храни, извършва лабораторни анализи за изпитване на храни с обхват на акредитация, съгласно приложената заповед № А 711/23.12.2022 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

В Акредитираната лаборатория са ангажирани 7 служители.

Лимит на отговорността:

100 000 лева (сто хиляди) лева в агрегат за всички събития за периода на застраховката.

III. Срок на застраховката:

Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на застрахователната полица по застраховка „Гражданска отговорност за юридическите лица“.

 1. IV. Съдържание на офертата
 2. Лиценз за извършване на посочените видове застраховки, издадени по реда на Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника;
 3. Декларация/документ, удостоверяващ/а, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване;
 4. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
 5. Предложение относно:

а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от „Ел Би Булгарикум“ ЕАД във връзка с дейността на Лабораторията за изпитване на храни, включително вследствие на телесно увреждане (смърт, заболяване, или загуба на работоспособност); имуществени вреди, причинени на трети лица от дейността на Лабораторията за изпитване на храни вследствие на щети или загуби на имущество; разходи за уреждане на претенции.

б) застрахователна премия (размер).

 1. Общи условия на предлаганите застраховки.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Офертите могат да бъдат представени и чрез застрахователен брокер/агент. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

 1. Представяне на офертите
 2. 1. Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. IV.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за доброволно застраховане „Гражданска отговорност на юридически лица”, Лаборатория за изпитване на храни на „Ел Би Булгарикум” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

 1. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят по пощата или с куриер (с обратна разписка), лично или чрез представител в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1113, ул. ”Тинтява” № 86, ет. 4, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 27.11.2023 година. Оферти след указания срок не се приемат.

Телефон: 02 987 91 07; електронна поща: office@lbbulgaricum.bg

 1. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

VII. Оценяване и класиране на офертите

 1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документите, описани в т. IV по-горе.
 2. Начин и ред за класиране

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“, представляваща най-нисък размер на предложената застрахователна премия по застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“, с включени отстъпки и преференциални условия.

 1. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени.

VIII. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

 1. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Допълнителни сведения и информация, Дружеството предоставя на участниците в конкурсната процедура на телефон: 02 987 29 01.

Изпълнителен директор:

/Ивайло Лилов/