Процедура за избор на застраховател за групова медицинска застраховка за служителите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, за срок от 12 месеца. | LBB

Обяви

 

Процедура за избор на застраховател за групова медицинска застраховка за служителите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, за срок от 12 месеца.

22.12.2023

Процедура за избор на застраховател за групова медицинска застраховка за служителите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД,  за срок от 12 месеца.

22.12.2023

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, с ЕИК 831622969, със седалище и адрес на управление: град София, п. к. 1113, ул. „Тинтява“ № 86

О Б Я В Я В А:

Процедура за избор на застраховател за групова медицинска застраховка за служителите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (Дружеството), за срок от 12 месеца.

І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на групова медицинска застраховка на служителите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

 1. Описание на обекта (дейността), подлежаща на застраховане

Всички служители на Дружествотокоито към момента са 166 души, като 55 от тях са служители о.в гр. Видин, а останалите 111 служители са в гр. София. Дейността която изпълняват не е сързана с опасни за здравето дейности, нито са в рискови професии – изследователи, експерти, млекопреработватели, мениджърски и търговски кадри. 

III. Срок на застраховката:

Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на застрахователната полица по групова медицинска застраховка

 1. Съдържание на офертата
 2. Лиценз за извършване на посочените видове застраховки, издадени по реда на Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника;
 3. Декларация/документ, удостоверяващ/а, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване;
 4. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
 5. Предложение относно:

а) покрити рискове – какви заболявания, описано по пакети предлага, кои лечебни заведения влизат в предлаганата оферта, като в това число същите следва да са посочени и за двата града – София и Видин; разходи за уреждане на претенции.

б) застрахователна премия (размер).

 1. Общи условия на предлаганите застраховки.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Офертите могат да бъдат представени и чрез застрахователен брокер/агент. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

 1. Представяне на офертите
 2. Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. IV.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис:

 (1) Оферта за участие в конкурс за групова медицинска застраховка на служителите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

 (2) име на участника;

 (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

 1. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят по пощата или с куриер (с обратна разписка), лично или чрез представител в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1113, ул. ”Тинтява” № 86, ет. 4, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 04.01.2024 година. Оферти след указания срок не се приемат.

Телефон: 02 987 91 07; електронна поща: office@lbbulgaricum.bg

 1. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

VII. Оценяване и класиране на офертите

 1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документите, описани в т. IV по-горе.
 2. Начин и ред за класиране

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“, представляваща най-нисък размер на предложената застрахователна премия групова медицинска застраховка на служителите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, с включени отстъпки и преференциални условия, „застрахователно покритие“ и „застрахователни лимити“

 1. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени.

VIII. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

 1. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Допълнителни сведения и информация, Дружеството предоставя на участниците в конкурсната процедура на телефон: 02 987 29 01.

Изпълнителен директор:

/Ивайло Лилов/