Обяви

 

Представяне на оферта за извършване на проектантска дейност

11.05.2012

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД провежда състезателна процедура за избор на лице, на което да бъде възложено извършване на проектантска дейност съгласно приложено задание за проектиране. Във връзка с това Ви каним да представите оферта при условията на настоящата покана.

1. Предмет на поръчката – извършване на проектантска дейност съгласно приложено задание за проектиране.

2. Технически изисквания към изпълнението – съгласно задание за проектиране, приложено към настоящата покана.

3. Място на изпълнение на дейностите по поръчката

Място на изпълнение на поръчката – на територията на гр. София, Производствена база София на „Ел Би Булгарикум“,  ул. „Малашевска” № 12А. Инвеститорът предоставя възможност за оглед на място при предварителна уговорка за ден и час.

4. Представяне на офертите

4.1.Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 5 от настоящата покана.

Върху плика се поставя следният надпис:

Оферта за изготвяне на инвестиционен проект за „Цех за лиофилизирани пробиотични продукти”, Производствена база София на “Ел Би Булгарикум” ЕАД
име на кандидата
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес

4.2. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, ет. 1, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 28.05.2012 г.

5. Изисквания относно съдържанието на офертите

Офертата следва да съдържа техническо и финансово предложение, съгласно изискванията на настоящата покана и обхвата на поръчката;
Финансовото предложение трябва да бъде представено в лева без ДДС;
Офертата трябва да съдържа срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето на оферти.
Кандидатите следва да представят следните документи, удостоверяващи технически капацитет за изпълнение на поръчката:

• Валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за проектантска правоспособност на кандидата и на всяко от лицата, включени в екипа по изпълнение на поръчката;
• Списък на договори за проектантска дейност с посочени предмет на договора и клиент за периода 2010 г. – 2012 г, както и договори за проектантска дейност в областта на преработката на мляко, респективно за лиофилизирани продукти за периода 2007 г. – 2012 г.;
• Професионални биографии на всяко от лицата, които ще участват в екипа по изпълнение на поръчката;
• Референции от клиенти.
Забележка: задължително изискване е кандидатите или най-малко един от членовета на екипа, който ще бъде ангажиран с проектирането по част „Машинно-технологична“, да притежават опит при изготвяне на инвестиционни проекти в областта на лиофилизация на млечно-кисели бактерии. Съответствието с това изискване се доказва с изброените по-горе документи и/или други документи, представени от участника.

6. Оценяване на офертата

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва по критерия „икономически най-изгодно предложение“, представляващо комплексна оценка (КО), изчислена на база следните показатели за оценяване:

Показател Коефициент на тежест в общата оценка на офертата
1. Предложена цена 0.6
2. Предложен срок за извършване на проектирането 0.2
3. Опит на кандидата 0.2

При оценяване на предложенията по критериите „предложена цена“ и „предложен срок за извършване на проектирането“, максимална оценка ще получи кандидатът, предложил наи-ниска цена, съответно най-кратък срок за извършване на проектирането, а оценките на останалите кандидати ще бъдат определени пропорционално, съобразно предложените от тях параметри. При оценяване по критерия „опит на кандидата“, ще бъдат взети предвид представените в офертата документи, доказващи наличието на опит.

Комплексната оценка на всяка от подадените и допуснати до оценяване оферти представлява сбор от получените оценки по всеки от горните показатели.

7. Разноски по подготовка на офертата и участието

Кандидатът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

8. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

С класирания на първо място участник в процедурата, Дружеството ще сключи договор, при постигнато съгласие по всички клаузи по договора. В случай, че не бъде постигнато съгласие за сключване на договора с класирания на първо място кандидат, Дружеството има правото да покани последователно следващите по ред класирани кандидати.

За допълнителна информация: инж. П. Марев, тел. 02/ 987 75 18, e-mail: marev.p@lbbulgaricum.bg

Задание проектиране