Обяви

 

Пране и дезинфекция на работното облекло

14.10.2013

НА ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
за
представяне на оферта

Относно: Изпълнение на поръчка с предмет „Пране и дезинфекция на работното облекло на служителите в „Ел Би Булгарикум” ЕАД” („Дружеството” или „Възложителя“).

Уважаеми дами и господа,

„Ел Би Булгарикум” ЕАД Ви кани да представите оферта за пране и дезинфекция на работното облекло на служителите в Дружеството, при условията, посочени в настоящата покана и документацията към нея.

1. Наименование на поръчката
Пране и дезинфекция на работното облекло на служителите в „Ел Би Булгарикум” ЕАД.

2. Цел
Сключване на договор за пране и дезинфекция на работното облекло на служителите в „Ел Би Булгарикум” ЕАД за период от двадесет и четири месеца.

3. Място на извършване на услугата:
Работното облекло, предмет на услугата по пране и дезинфекция следва да бъде транспортирано до съответните места за извършване на услугата от производствените бази на Дружеството, находящи се в гр. София и в гр. Видин и върнато обратно в същите.

4. Обхват на поръчката
4.1. Общият обем на поръчката включва (а) видовете и прогнозниколичестваработно облекло, съдържащи сев Техническотозадание(Приложение1 към документацията за участие), както и (б) допълнителни количества, които Възложителят може да предостави за извършване на услугата в срока на действие на договора.
4.2. За всеки конкретен случай на извършване на услугата Възложителят ще изготвя приемо-предавателен протокол, посочваща вида и количествата на предоставените стоки.
4.3. Изисквания относно условията и реда за извършване на услугата:
Поддръжката на работното облекло, включваща пране и дезинфекция, вкл. приемането, предаването и транспортирането на същото следва да бъде извършвана така, че да не възпрепятства работния процес в производствените бази на Дружеството при честота на извършване на услугата не по-малко от веднъж седмично. Приемането и предаването на работното облекло се извършва по утвърден график, с подписване на приемо-предавателен протокол в два екземпляра.

5. Срок на договора
Срокът на действие на договора е двадесет и четири месеца, считано от датата на подписването му.

6. Условия за участие
6.1. Документацията за участие може да бъде получена всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в Централно управление на Възложителя в гр. София, ул. “Съборна” № 9, етаж 2-ри, в срок до 01.11.2013 г., след заплащане в касата на Дружеството на сума в размер на 50 (петдесет) лева без ДДС и представяне на документ за самоличност, и документ за актуално правно състояние на лицето, от чието име се закупува.
6.2. Участниците трябва да подготвят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана и документацията към нея.

7. Съдържание на офертата
7.1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния орган не по-късно от 3(три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти – копие, заверено от участника.
7.2. Декларация – списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени и/или изпълнявани през последните две години (юни 20011 – юни 2013 г.) с приложени референцииза търговска репутация.
7.3. Декларация за наличие на собствена или наета материална база и техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката.
7.4. Документи, удостоверяващи, че използваните перилни препарати и дезинфекционни средства са разрешени от Министерство на здравеопазването – заверени от участника копия.
7.5.Подробна информация относно предлагания начин на извършване на услугата по пране и дезинфекция,включително, но не само: условия, ред, честота.
7.6. Финансово предложение – по приложен към документацията за участие образец (Приложение № 2).
7.7. Проект на договор, предложен от участника, в който да бъдат включени всички изисквания, съдържащи се в настоящата покана, включително, но не само, относно изпълнение, качество и срок.
Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към офертата заверено от него копие на пълномощното.
Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

8. Представяне на офертите
8.1. Начин на представяне на офертите: офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 7от настоящата покана.
Върху плика се поставя следния надпис: (1)Оферта за пране и дезинфекция на работното облекло на служителите в „Ел Би Булгарикум” ЕАД; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
8.2. Място и срок за представяне на офертите: офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в Централно управление на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, етаж 1-ви,всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 08.11.2013 г.Оферти след указания срок не се приемат.

9. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

10. Цена, условия и начин на плащане
10.1. Предлаганата цена се оферира в лева без ДДС и следва да включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката. ДДС се начислява отделно. Участниците следва да оферират единични цени за еднократно изпълнение на услугата (еднократно пране и дезинфекция на един вид артикул) по видове работно облекло, в съответствие с приложения към документацията за участие образец на финансово предложение(Приложение № 2).
10.2.Заплащането на услугата ще се извършва ежемесечно (всеки месец за предходния) по банков път, в срок до 5 (пет) дни след представяне на двустранно подписаните протоколи за извършената дейност през съответния месец и издадена от изпълнителя оригинална данъчна фактура.

11. Оценяване и класиране на офертите
11.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на изискванията в поканата на Възложителя и/или в които не са представени документи, описани в т. 7 по-горе.
11.2. Начин и ред за класиране – класирането ще се извърши по критерия„най-ниска обща цена” в лева без ДДС, формирана на база сбора на предложените единични цени на всеки вид работно облекло, съгласно образеца на финансово предложение (Приложение № 2).
11.3. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени.

12. Разноски по подготовка на офертата и участието
Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАДне заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

13. Други условия
13.1. С класирания на първо място участник в процедурата, Възложителят ще сключи договор в срок до 5 (пет) дни от уведомяване за извършване на класирането, при постигнато съгласие по всички клаузи по договора в рамките на този срок. В случай че не бъде постигнато съгласие за сключване на договора с класирания на първо място участник, Възложителят има правото да покани последователно следващите по ред класирани участници, в който случай важат правилата по предходното изречение.
13.2. „Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на участниците и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

За допълнителна информация: Мина Иванова – Ръководител отдел „Логистика“ – тел. (02) 987 03 00.

Очакваме Вашето предложение.

Васил Зографов
Изпълнителен директор