Обяви

 

Покана за представяне на оферта

23.01.2012

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД с настоящото кани заинтересованите лица да предоставят оферта относно:

Управление на процеса при изпълнение на дейностите от проектно предложение на „Ел Би Булгарикум” ЕАД за безвъзмездна помощ по Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», процедура BG161PO003-1.1.04 «Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги» в изпълнение на ДБФП с номер 2ИПП-02-13/28.12.2011 с максимална обща сума на проекта 7 199 999,56 лв., срок на изпълнение 24 месеца и следните основни дейности:

Дейност 1: Назначаване със Заповед на Изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум” ЕАД на вътрешнофирмен екип, отговорен за организацията и управлението на дейностите по проекта.

Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик/ци на необходимото оборудване

Дейност 3: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на необходимото оборудване; провеждане на технически и технологични тестове

Дейност 4: Организиране на пилотен цикъл за производство на моделни пробиотични лиофилизирани препарати с контрол върху пробиотични свойства и технологични показатели; организиране на пилотен производствен цикъл на сухи хранителни добавки

Дейност 5: Избор на изпълнител на ограничени строително-монтажни работи

Дейност 6: Извършване на ограничени строително-монтажни работи

Дейност 7: Избор на изпълнител на консултантски услуги за разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедряваните продукти и на изпълнител на юридически услуги за закрила на права върху индустриалната собственост на „Ел Би Булгарикум” в страната и чужбина.

Дейност 8: Извършване на консултантски услуги за разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедряваните продукти.

Дейност 9: Извършване на юридически услуги за защита на индустриалната собственост на компанията върху внедряваните по проекта полибактериални препарати и сухи хранителни добавки в страната и чужбина.

Дейност 10: Осигуряване на отчетност и одит на проекта

Дейност 11: Осигуряване на информираност и публичност

1. Съдържание на офертата. Оферта трябва да съдържа най-малко следното:

a. Техническо предложение, съответстващо на необходимите дейности за подготовка на проекта;
b. Финансово предложение – предлагана цена на услугата;

2. Срок и начин на подаване на офертата.
Моля,офертата да се представи като PDF файл на електронен адрес lyubomir.mitov@lbbulgaricum.bg не по-късно от 17.00 часа на 24 януари 2012 г.