Обяви

 

Покана до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на доставчик на газьол за промишлени и комунални цели (ПКЦ) за производствените процеси на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД в производствената база на дружеството в гр. Видин

10.01.2024

10.01.2024

ПОКАНА

До заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на доставчик на газьол за промишлени и комунални цели (ПКЦ) за производствените процеси на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД в производствената база на дружеството в гр. Видин

10.01.2024

ПОКАНА

до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на доставчик на газьол за промишлени и комунални цели (ПКЦ) за производствените процеси на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД в производствената база на дружеството в гр. Видин

 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява конкурсна процедура за избор на доставчик на еднократна доставка на газьол за промишлени и комунални цели в обем от 19000 литра.

Срок за набиране на предложенията: до 11.01.2024 година.

Описание на предмета на доставката: Газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ), съгласно спецификацията за този вид продукт от нефтен произход.

Място на доставка: Производственото предприятие на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, находящо се в град Видин, Южна промишлена зона

Количество: 19000 литра

Срок на доставка: до 12.01.2024 година.

Цена: Цената следва да включва и цената за доставката на ГПЦ до мястото на доставка.

 

Общи и специални изисквания:

Кандидатите следва да отговарят на следните критерии: опит, надеждност, сигурност и капацитет, както и да бъдат лицензирани търговци на петролни продукти, съгласно изискванията на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Място и срок за представяне на офертите

Офертите се представят на електронната поща на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, на имейл адрес: office@lbbulgaricum.bg, в срок до 11.01.2024 г.

Офертите, които не отговаря на посочените изисквания, не се допускат до участие.

 

Критерият за оценка на подадените предложения ще бъде „най-ниска предложена цена“.