Обяви

 

ПОКАНА до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на доставчик на газьол за промишлени и комунални цели (ПКЦ) за производствените процеси на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД в производствената база на дружеството в гр. Видин

24.07.2023

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД  е производител на млечни продукти. Производствената база на дружеството е разположена в южна промишлена зона на гр. Видин. За целите на производствените процеси „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД закупува от лицензирани търговци на петролни продукти газьол за промишлени и комунални цели (ПКЦ) ежемесечно съгласно предварителни заявки. Газьолът за промишлени и комунални цели (ГПЦ) предмет на настоящата покана ще бъде доставян от класирания на първо място кандидат до производствената база на дружеството в гр. Видин.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните критерии за опит, надеждност, сигурност и капацитет:

 1. Да бъдат ленцензирани търговци на петролни продукти съгласно изискванията на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен призход.
 2. Опит, в търговията с петролни продукти не по-малък от 3 години.
 3. Да притежават /собствени или с договор за лизинг/ не по-малко от 2 броя специализирани транспортни средства – цистерни за превоз и транспортиране на петролни продукти, с оглед заменяемостта им в случай на ремонт или авария.
 4. Да разполагат с наличен капацитет да извършват продажба на газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ), най-малко веднъж на всеки 14 дневен период в обем между 13000-15000 литра.
 5. Да разполагат с наличен капацитет да извършват превоз на газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) в обем между 13000-15000 литра до производствената ни база в гр. Видин, най-малко веднъж на всеки 14 дневен период.
 6. Да нямат изискуми данъчни задължения, удостоверено с удостоверение за липса на данъчни задължения издадено от НАП.
 7. Да не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация, удостоверено по надлежен ред с удостверения издадени от съответните органи на съдебната власт и/или Тръговски регистър при Агенция по вписванията.
 8. Да няма заведени изпълнителни дела срещу участника удостоверено по надлежен ред с удостоверения издадени от Камарата на ЧСИ и от съответните районни съдилища.
 9. Застраховка на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача или трети лица за физико-химическо увреждане на доставяния газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) с размер на застрахователно покритие най-малко пълната стойност на еднократно заявеното и доствяно количество газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) в размер между 13000-15000 литра.
 10. Застраховка на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача за физико-химическо увреждане на доставяния газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) с размер на застрахователно покритие най-малко пълната стойност на еднократно заявеното и доствяно количество газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) в размер между 13000-15000 литра.
 11. Възможност за осъщесвяване на заявените доставки за срок от 12 месеца.
 12. Задължително условие е закупуваното и доставяно количество газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) предмет на настоящата Покана е да бъде съпроведено с надлъжно издадени документи за удостоверяване на произхода му.

 

Предмиство ще се счита:

 1. Предишен опит в продажбите и транспортирането на петролни продукти.
 2. Автопарк с  товарен капацитет за осъществяване на еднократна доставка на газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) в размер между 13000-15000 литра.
 3. Възможност за работа извън  официалното работно време на Възложителя и Доставчика и в почивни и празнични дни при необходимост.
 4. Приоритетно обслужване на заявките на Възложителя.
 5. Предоставени референции за добър изпълнител и/или доставчик на петроллни продукти.

 

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на сосбтвените и/или лизингови превозни средтсва удостверяващи собствеността на МПС, типа, тонаж и пр.

 

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на застрахователни полици, съответните добавки и общи условия, ако са приложими, удостоверяващи размера и рисковите на покритие, както следва:

 1. Гражданска отговорност .
 2. Застраховка на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача или трети лица за физико-химическо увреждане на доставяния газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) с размер на застрахователно покритие най-малко пълната стойност на еднократно заявеното и доствяно количество газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) в размер между 13000-15000 литра.
 3. Застраховка на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача за физико-химическо увреждане на доставяния газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) с размер на застрахователно покритие най-малко пълната стойност на еднократно заявеното и доствяно количество газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) в размер между 13000-15000 литра.

 

Изисквания за съдържанието на ценовото предложение (Оферта):

 1. При подаване на ценово предложение задължително да се посочи цена на литър за газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) към деня на подаване на ценовото предложение;
 2. Цена за доставка и транспорт на газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ) в обем 13000-15000 литра до производствената ни база, находяща се в южна промишлена зона на гр. Видин към деня на подаване на ценовото предложение;
 3. Начин и метод за ценообразуване, всички допълнителни и съпътстващи разходи и такси, които ще формират крайната цена;
 4. Начин и метод за отчитане на доставеното количество газьол за промишлени и комунални цели (ГПЦ);

 

При проявен интерес и ако отговаряте на посочените по-горе критерии, моля да изпратите писмено ценово предложение, както и всички описани по горе документи, в срок не по късно от 08.08.2023г., до16:00 часa, в запечатан непрозрачен плик до деловодството на Ел Би Булгарикум ЕАД, на адрес: гр. София. П.К. 1113, ул. Тинтява № 86 или на електронната поща на дружеството, както следва: office@lbbulgaricum.bg.