Обяви

 

ПОКАНА до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на изпълнител на логистични услуги за стоки и продукти произведени от „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД с хладилни транспортни средства

20.06.2023

ПОКАНА
до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на изпълнител на логистични услуги за стоки и продукти произведени от  „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД с хладилни транспортни средства от централен склад на дружеството в гр. София до търговски обекти и складове на територията на страната до следните локации: Пловдив, Варна, Бургас, Ловеч и Русе.

 

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД  е производител на млечни продукти, които се транспортират с хладилни транспортни средства, при температурен режим +2 до +4 градуса по Целзий, от централен склад на дружествот, находящ се в гр. София, ул. Малашевска № 14 до търговски обекти и складове разположените на територията на страната, както следва: Пловдив, Варна, Бургас, Ловеч и Русе,

 

Кандидатите следва да отговарят на следните критерии за опит, надеждност, сигурност и капацитет:

 

 1. Опит, в превозването и логистиката на хранителни продукти не по-малък от 3 години.
 2. Да притежават /собствени или с договор за лизинг/ не по-малко от 3 броя хладилни превозни средства, с оглед заменяемост в случай на ремонт или авария.
 3. Да разполагат с наличен капацитет да извършват превоз от централния ни склад в гр. София, най-малко на 20 евро палети веднъж седмично до посочените по-горе дестинации, по маршрут изготвен от Възложителя.
 4. Доствките следва да бъдат извършвани най-малко веднъж седмично, съобразено с работното време на централния склад и търговските обекти.
 5. Да имат възможност в един ден да осъществяват доствки с две хладилни превозни средства с капацитет между 10-20 евро палети.
 6. Да осъществяват дейността по физическо товарене, разтоварване и пренасяне на продукцията от мястото на спиране/паркиране на транспортното средство да търговския салон/склада на всеки един от посочените по горе търговски обекти.
 7. Да осъществяват дейността по физическо товарене, разтоварване и пренасяне на амбалаж от търговския салон/склада на всеки един от посочените по горе търговски обекти до мястото на спиране/паркиране на транспортното средство и последващото транспортиране до централния склад на дружеството.
 8. Да разполагат с постоянно нает квалифициран персонал, с численост най-малко трима служители – водачи на специализирани МПС, с което се удостверява капацитет за осъществяване на дейността предмет на настоящата покана.
 9. Да имат възможност за осъществяване на дейността предмет на настоящата покана в почивни и празнични дни.
 10. Да разполагат със собствени спомагателни средства – траспортни и палетни колички, укрешващи средства, работно облекло и предпазни средства.
 11. Да нямат изискуми данъчни задължения, удостоверено с удостоверение за липса на данъчни задължения издадено от НАП.
 12. Да не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация, удостверно по надлъжен ред с удостверения издадени от съответните органи на съдебната власт или тръговски регистър.
 13. Да няма заведени изпълнителни дела срещу участника удостверено по надлъжен ред с удостоверения издадени от Камарата на ЧСИ и от съответните районни съдилища.
 14. Превозвача отговаря напълно за всички щети по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в пълен размер на превозвания товар, включително и предявени неустойки за неточно изпълнение.
 15. Превозвача отговаря напълно за всички щети по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в пълен размер на превозвания товар, включително и предявени неустойки за неточно изпълнение в следствие повреда или некоректна работа на хладилния агрегат на превозното слредство.
 16. Превозвача отговаря напълно за всички щети по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в пълен размер на превозвания товар, включително и предявени неустойки за неточно изпълнение в следствие на липси и кражби на превозваната стока сосбтвеност на Възложителя.
 17. Затраховка на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в размер не по-малък от 600‘000 лв.
 18. Затраховка на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в размер не по-малък от 600‘000 лв. в следствие повреда или некоректна работа на хладилния агрегат на превозното слредство.

 

 

Предмиство ще се счита:

 1. Предишен опит при транспортиране на млечни и/или охладени хранителни продукти със специализирани хладилни транспортни средства.
 2. Възможност за работа 24/7/365.
 3. Възможност за връщане на празни палети, опаковки, амбалаж и др. консумативи до централния склад на дружеството в гр. София.
 4. Приоритетно обслужване на заявките на Възложителя.

 

 

 При подаване на ценово предложение задължително да се предостави кратко представяне на дружеството, предишен опит и капацитет.

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на сосбтвените и/или лизингови превозни средтсва удостверяващи собствеността на МПС, типа, тонаж и пр.

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на трудовите договори на постоянно наетите служители за специализираната дейност – шофьор на лекотоварен автомобил.

При подаване на ценово предложение задължително да се посочи крайна цена без ДДС за изминат километър за едно специализирано транспортно средство оборудвано със специализиран персонал и пълен комплект технически средства с оглед дейността, включително  физическо товарене, разтоварване и пренасяне на амбалаж от търговския салон/склада на всеки един от посочените по горе търговски обекти до мястото на спиране/паркиране на транспортното средство и последващото транспортиране до централния склад на дружеството и дейността по физическо товарене, разтоварване и пренасяне на амбалаж от търговския салон/склада на всеки един от посочените по горе търговски обекти до мястото на спиране/паркиране на транспортното средство и последващото транспортиране до централния склад на дружеството, съгласно изискванията посочени в настоящата покана.

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на застрахователни полици, съответните добавки и общи условия, ако са приложими, удостоверяващи размера и рисковите на покритие, както следва:

 1. Гражданска отговорност .
 2. Отговорност на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в размер не по-малък от 600‘000 лв.
 3. Отговорност на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в размер не по-малък от 600‘000 лв. в следствие повреда или некоректна работа на хладилния агрегат на превозното слредство.

Не се допуска допълване на основания за плащане и промяна на цената след избор на доствчик при подписване на догвор между страните.

При проявен интерес и ако отговаряте на посочените по-горе критерии, моля да изпратите писмено ценово предложение, както и всички описани по горе документи, в срок не по късно от 05.07.2023г., до16:00 час, в запечатан непрозрачен плик до деловодството на Ел Би Булгарикум ЕАД, на адрес: гр. София. П.К. 1113, ул. Тинтява № 86 или на електронната поща на дружеството, както следва: office@lbbulgaricum.bg.