Обяви

 

ПОКАНА до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на изпълнител на логистични услуги за стоки и продукти произведени от „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД с хладилни транспортни средства

20.06.2023

ПОКАНА
до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на изпълнител на логистични услуги за стоки и продукти произведени от  „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД с хладилни транспортни средства до търговски обекти на територията на гр. София и региона.

 

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД  е производител на млечни продукти, които се транспортират с хладилни транспортни средства, при температурен режим +2 до +4 градуса по Целзий, до складове и магазини на територията на гр. София и региона от централен склад на дружествот, находящ се в гр. София, ул. Малашевска № 14.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните критерии за опит, надеждност, сигурност и капацитет:

 

 1. Опит, в превозването и логистиката на хранителни продукти не по-малък от 3 години.
 2. Да притежават /собствени или с договор за лизинг/ не по-малко от 3 броя хладилни транспортни средства с обща маса от 2.5 до 3.5 тона., с оглед заменяемост на транспортните средства в случай на ремонт или авария.
 1. Да разполагат с наличен капацитет да извършват превоз и доставка с хладилни транспортни средства с обща маса от 2.5 до 3.5 тона от централния  склад на дружеството в гр. София, до всички собствени на дружеството търговски обекти /подробна инфрмация за броя и точната локация на всеки един търговски обект може да бъде открита на следния линк: https://lbbulgaricum.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/.
 2. Доствките следва да бъдат извършвани най-малко два пъти на ден, шест дни в седмица, съобразено с работното време на централния склад и търговските обекти – най малко 8 часа дневно..
 3. Да осъществяват дейността по физическо товарене, разтоварване и пренасяне на продукцията от мястото на спиране/паркиране на транспортното средство да търговския салон/склада на всеки един от посочените по горе търговски обекти.
 4. Да осъществяват дейността по физическо товарене, разтоварване и пренасяне на амбалаж от търговския салон/склада на всеки един от посочените по горе търговски обекти до мястото на спиране/паркиране на транспортното средство и последващото транспортиране до централния склад на дружеството.
 5. Да разполагат с постоянно нает квалифициран персонал, с численост най-малко трима служители – водачи на специализирани МПС, с което се удостверява капацитет за осъществяване на дейността предмет на настоящата покана.
 6. Да имат възможност за осъществяване на дейността предмет на настоящата покана в почивни и празнични дни.
 7. Да разполагат със собствени спомагателни средства – траспортни и палетни колички, укрешващи средства, работно облекло и предпазни средства.
 8. Да нямат изискуми данъчни задължения, удостоверено с удостоверение за липса на данъчни задължения издадено от НАП.
 9.  Да не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация, удостверно по надлъжен ред с удостверения издадени от съответните органи на съдебната власт или тръговски регистър.
 10. Да няма заведени изпълнителни дела срещу участника удостверено по надлъжен ред с удостоверения издадени от Камарата на ЧСИ и от съответните районни съдилища.
 11. Превозвача отговаря напълно за всички щети по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в пълен размер на превозвания товар, включително и предявени неустойки за неточно изпълнение.
 12. Превозвача отговаря напълно за всички щети по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в пълен размер на превозвания товар, включително и предявени неустойки за неточно изпълнение в следствие повреда или некоректна работа на хладилния агрегат на превозното слредство.
 13. Превозвача отговаря напълно за всички щети по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в пълен размер на превозвания товар, включително и предявени неустойки за неточно изпълнение в следствие на липси и кражби на превозваната стока сосбтвеност на Възложителя.

 

Предмиство ще се счита:

 1. Предишен опит при транспортиране на млечни и/или охладени хранителни продукти със специализирани хладилни транспортни средства.
 2. Възможност за работа 24/7/365.

 

 При подаване на ценово предложение задължително да се предостави кратко представяне на дружеството, предишен опит и капацитет.

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на сосбтвените и/или лизингови превозни средтсва удостверяващи собствеността на МПС, типа, тонаж и пр.

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на трудовите договори на постоянно наетите служители за специализираната дейност – шофьор на лекотоварен автомобил.

При подаване на ценово предложение задължително да се посочи крайна цена без ДДС на месец за едно специализирано транспортно средство оборудвано със специализиран персонал и пълен комплект технически средства с оглед дейността, включително  физическо товарене, разтоварване и пренасяне на амбалаж от търговския салон/склада на всеки един от посочените по горе търговски обекти до мястото на спиране/паркиране на транспортното средство и последващото транспортиране до централния склад на дружеството и дейността по физическо товарене, разтоварване и пренасяне на амбалаж от търговския салон/склада на всеки един от посочените по горе търговски обекти до мястото на спиране/паркиране на транспортното средство и последващото транспортиране до централния склад на дружеството, съгласно изискванията посочени в настоящата покана.

При подаване на ценово предложение задължително да се предостави копие на застрахователна полица Гражданска отговорност, съответните добавки и общи условия, ако са приложими, удостоверяващи размера и рисковите на покритие.

Не се допуска допълване на основания за плащане и промяна на цената след избор на доствчик при подписване на догов между страните.

При проявен интерес и ако отговаряте на посочените по-горе критерии, моля да изпратите писмено ценово предложение, както и всички описани по горе документи, в срок не по късно от 05.07.2023г., до16:00 час, в запечатан непрозрачен плик до деловодството на Ел Би Булгарикум ЕАД, на адрес: гр. София. П.К. 1113, ул. Тинтява № 86 или на електронната поща на дружеството, както следва: office@lbbulgaricum.bg.