Обяви

 

Оферти за сървърни конфигурации

06.11.2013

П О К А Н А

за предоставяне на оферти

Уважаеми дами и господа,

„Ел Би Булгарикум” ЕАД Ви кани да представите оферта за доставка, инсталиране и внедряване на сървърни конфигурации за нуждите на дружеството – три броя, при условията, посочени в настоящата покана.

Параметрите на оборудването за  един брой сървър:

1.     Сървър двупроцесорен:

 • Intel Xeon E5-2450 8C/16T 2.10 GHz 20 MB  – 2 броя
 • 8GB (1x8GB) 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC  – 2 броя
 • DVD-RW supermulti 1.6″ SATA – 1 брой
 • HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5′ BC  – 3 броя
 • RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) – 1 брой
 • Modular PSU 800W platinum – 2 броя
 • Cable powercord (D,), 1.8m,  – 2 броя

 

2.     Софтуер:

 • Windows Server Standard 2012 OEM– 1 брой
 • Windows Server CAL 2012 / Device CAL / OLP – 15 броя
 • Windows Remote Desktop Service CAL 2012 SNGL OLP NL Device CAL – 15 броя.

3.     Инсталация и внедряване на Сървър в домейн.

1. Съдържание на офертата

1.1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3(три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти – копие, заверено от участника.

1.2. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност – копие, заверено от участника.

1.3. Оферта съгласно изискваните параметри и финансово предложение на участника, в това число информация /предложение/ относно:

 • срок на изпълнение;
 • гаранционен срок;
 • следгаранционно обслужване;
 • възможности за обслужване / сервизни бази/ и време за реакция в двете бази на Дружеството, находящи се в гр.София и в гр.Видин.
 • отстъпки и преференциални условия.

1.4. Проект на договор – участникът следва да представи проект на договор, в който да бъдат отразени всички изисквания, съдържащи се в настоящата покана, както и конкретните предложения на участника.
Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал на пълномощното. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат.

2. Представяне на офертите

2.1. Начин на представяне на офертите
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 1.
Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1)Оферта за доставка, инсталиране и внедряване на сървърни конфигурации за нуждите на „Ел Би Булгарикум” ЕАД; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

2.2. Място и срок на представяне на офертите
Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9,всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 14.11.2013 година.Оферти след указания срок не се приемат. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра и съответната оферта се връща незабавно на участника.

3. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

4. Оценяване и класиране на офертите

4.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. 1 по-горе.

4.2. Начин и ред за класиране
Класирането ще се извърши по критерия „най-ниска цена”.

4.3. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени.

5. Разноски по подготовка на офертата и участието
Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАДне заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

6. Допълнителна информация
„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Телефон за справка: 0886 408 895 – Боян Боянов.