Обяви

 

Оферти за задължителна застраховка “Трудова злополука”

01.11.2012

Набират се оферти за задължителна застраховка “Трудова злополука” за списъчния състав на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2013 година.

Предложенията трябва да съдържат:

1. Покрити рискове

  • смърт от трудова злополука;
  • трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука;
  • временна загуба на трудоспособност от трудова злополука.

2. Застрахователни суми.

3. Застрахователна премия – процент от застрахователната
сума, изчислена съобразно изискванията на Наредбата за задължителното застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука”.

Офертите трябва да бъдат поставени в запечатани пликове, адресирани до: гр. София, ул.Съборна № 9, “Ел Би Булгарикум” ЕАД.
Срокът за набиране на офертите е до 15.11.2012 година.

Телефони за справка: 987 2901.