Обяви

 

Оферта за доставка на работно облекло и обувки

23.09.2013

НА ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА за представяне на оферта

Относно: Изпълнение на поръчка с предмет „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Ел Би Булгарикум” ЕАД” („Дружеството” или „Възложителя“).

Уважаеми дами и господа,

„Ел Би Булгарикум” ЕАД Ви кани да представите оферта за доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Дружеството, при условията, посочени в настоящата покана и документацията към нея.

1. Наименование на поръчката
Доставка на работно облекло и обувки (наричани по-долу стоката/ите) за нуждите на „Ел Би Булгарикум” ЕАД. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – Доставка на работно облекло.
Обособена позиция № 2 – Доставка на обувки.
Всеки участник може да представи оферта за една или за двете обособени позиции от поръчката.

2. Цел
Сключване на договор за извършване на доставка на работно облекло и договор за извършване на доставка на обувки за нуждите на „Ел Би Булгарикум” ЕАД.

3. Място на доставка на предмета на поръчката:
Мястото на доставка са производствените бази на Дружеството, находящи се в гр. София и в гр. Видин.

4. Общ обем на поръчката

4.1. Общият обем на поръчката по съответните обособени позиции включва (а) видовете и прогнозни количества стоки, съдържащи се в Техническото задание (Приложение № 1 към документацията), както и (б) допълнителни количества, които Възложителят може да поръчва в срока на действие на съответния договор.

4.2. За всеки конкретен случай извън Техническото задание Възложителят ще прави писмена заявка, посочваща вида и количествата на необходимите му допълнителни количества стоки по съответните обособени позиции. По отношение вида и количествата, посочени в Техническото задание, Възложителят няма да изготвя заявка, като същите ще се считат заявени след подписване на съответния договор и снемането на индивидуални мерки, удостоверено чрез подписване на двустранен протокол.

4.3. Възложителят си запазва правото при необходимост да поръчва допълнителни количества стоки извън количествата, посочени в Техническото задание, при същите единични цени, плащане и другите условия на съответния договор.

4.4. Възложителят не се обвързва спрямо изпълнителя относно обема на допълнителните количества стоки, които ще поръчва след подписването на съответния договор.

5. Срок на договора/ите
Срокът на действие на договора за всяка една от обособените позиции е дванадесет месеца, считано от датата на сключването им.

6. Условия за участие

6.1. Документацията за участие може да бъде получена всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в централния офис на Възложителя в гр. София, ул. “Съборна” № 9, етаж 2-ри, в срок до 27.09.2013 г., след заплащане в касата на Дружеството на сума в размер на 50 (петдесет) лева без ДДС и представяне на документ за самоличност, и документ за актуално правно състояние на лицето, от чието име се закупува.

6.2. Участниците трябва да подготвят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана и документацията към нея. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

7. Съдържание на офертата

7.1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния орган не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти – копие, заверено от участника.

7.2. Документ за закупена документация за участие – копие, заверено от участника.

7.3. Сертификати за качество на материалите (платове и конци), използвани за изработка на стоките, в съответствие с нормативните изисквания, стандартите и обичайната практика в тази област.

7.4. Каталози и мостри от всеки вид стока (артикул/предлагано изделие), и мостри от текстилните материали (лицев плат/хастар/подлепващ материал/вата), използвани при изработването му. От един артикул могат да бъдат представени повече от една различни мостри, като за всяка от тях следва да се посочат съответните параметри (единична и обща цена) съгласно Приложение № 2.1. и Приложение № 2.2. Мострите от готовите изделия следва да имат етикет, обозначаващ име или символ на производителя/доставчика, размер, вид/състав на материала, номер на модела, указания за поддръжка.
След приключване на процедурата, мострите от готовите изделия се връщат на участниците, с изключение на мострите на участника, определен за изпълнител, които не подлежат на връщане и служат за проверка на качеството и съответствие на доставените стоки с предоставените мостри при изпълнение на съответния договор.

7.5. Допълнителна информация относно цветове на материалите, различни видове модели на стоките и др. по преценка на участника.

7.6. Финансово предложение за съответната обособена позиция, за която участникът кандидатства – по приложен към документацията образец (Приложение № 2.1., респ. 2.2.).

7.7. Предложение за проект на договор за съответната обособена позиция, за която участникът кандидатства.
Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към офертата заверено от него копие на пълномощното.
Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

8. Представяне на офертите

8.1. Начин на представяне на офертите: офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 7 от настоящата покана.
Върху плика се поставя следния надпис: (1) Оферта за „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Ел Би Булгарикум” ЕАД”, за Обособена/и позиция/и № …… „…………………”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
Представяните мостри за съответната обособена позиция следва да бъдат предадени в подходяща по-голяма опаковка по преценка на участника, която да е запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост, и с надпис като посочения по-горе.

8.2. Място и срок на представяне на офертите: офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в Централно управление на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 04.10.2013 г. Оферти след указания срок не се приемат.

9. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

10. Цена, условия и начин на плащане

10.1. Предлаганата цена се оферира в лева без ДДС и следва да включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. ДДС се начислява отделно. Участниците следва да оферират единични и общи цени за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция, в съответствие с приложения към документацията образец на финансово предложение (Приложение № 2.1., респ. 2.2.).

10.2. Окончателното плащане се извършва по банков път, в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на приемателно-предавателен протокол за доставените количества и издадена от изпълнителя оригинална данъчна фактура за дължимата сума.

11. Оценяване и класиране на офертите

11.1. Оценката и класирането на предложенията ще се извърши за всяка обособена позиция поотделно. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, в които не са представени изброените в т. 7 документи и мостри.

11.2. Начин и ред за класиране
Класирането ще се извърши по критерия икономически най-изгодно предложение, като ще се вземат предвид:
•  Предлагана цена за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция;
•  Срок за доставка на стоките от съответната обособена позиция;
•  Дизайн, пригодност и функционалност на предлаганите стоки от съответната обособена позиция, удовлетворяващи в най-пълна степен изискванията на Възложителя.

11.3. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени.

12. Разноски по подготовка на офертата и участието
Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

13. Други условия

13.1. С класирания на първо място участник в процедурата за съответната обособена позиция, Възложителят ще сключи договор в срок до 5 (пет) дни от уведомяване за извършване на класирането, при постигнато съгласие по всички клаузи по договора в рамките на този срок. В случай че не бъде постигнато съгласие за сключване на договора с класирания на първо място участник, Възложителят има правото да покани последователно следващите по ред класирани участници, в който случай важат правилата по предходното изречение.

13.2. „Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на участниците и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

За допълнителна информация: Мина Иванова – Ръководител отдел „Логистика“ – тел. (02) 987 03 00.

Очакваме Вашето предложение.

Васил Зографов
Изпълнителен директор