Обяви

 

Обявява търг за 6 броя леки и товарни автомобили

22.05.2015

О Б Я В А
„Ел Би Булгарикум“ ЕАД , на основание чл. 15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и заповед № 122/20.05.2015 год. на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА – 6 броя леки и товарни автомобили / МПС/.
Началната тръжна цена за МПС е определена от лицензиран оценител. Стъпка на наддаване – в размер на 1 % от началната тръжна цена.
Търгът ще се проведе на 09.06.2015 год. от 10. 00 часа в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9. Тръжната документация за участие в търга може да се получи до 16.00 часа на 05.06.2015 год. от Деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, ет. 1 или производствена база Видин, Южна промишлена зона.. Цена на тръжната документация – 30 лева.

Депозитът за участие е в размер на 30 % от началната тръжна цена на обекта . Всички плащания се извършват в български лева чрез банков превод по сметката на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД в Централна кооперативна банка, клон Централен, IBAN: BG28CECB97901011000900, BIC: CECBBGSF.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на депозит за участие. Автомобилите са спрени от движение, като регистрационните талони са предадени в КАТ- София. Всички разходи по прехвърляне на собствеността на МПС са за сметка на купувача.
Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9, в срок до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 29.06.2015 год. от 10.00 часа, при условията на първоначалния търг.

За информация – тел. 02/ 987 29 01.