Обяви

 

Обявяване на търг

05.08.2014

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД , на основание чл. 15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и заповед № 149/04.08.2014г. на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за продажба на активи, собственост на Дружеството, съгласно списък – Приложение №1.
Началната тръжна цена на всеки актив е в размер, посочен в списък – Приложение №1 към тръжната документация – опис с единични цени на активите, предмет на търга, които са определени от лицензиран оценител. Стъпка на наддаване в размер на 5% от началната цена на всеки актив.

Търгът ще се проведе на 26.08.2014г от 10 часа в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД – Централно управление, гр. София, ул. „Съборна“ №9. Тръжната документация може да се получи от 07.08.2014г до 25.08.2014г. в Деловодството на Дружеството на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ №9, ет. 1. Цената на тръжната документация е 20 лв. Заплащането става в касата на Дружеството в ЦУ преди получаване на документацията.

Депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена на актива/вите, за който /които се подава заявление за участие. Плащането на депозита се извършва чрез банков превод по сметката на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД в български лева в касата на Дружеството или чрез банков превод по сметката на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД в банка Уникредит Булбанк АД, BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG 47 UNCR 7630 1000 2887 11, най–късно до изтичане на срока за подаване на заявлението за участие.

Оглед на активите може да се извършва всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа до деня, предхождащ датата на провеждане на търга – 25.08.2014г по местонахождение на всеки актив, посочено в списък – Приложение №1.

Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на  „Ел Би Булгарикум“ ЕАД – Централно управление, гр. София, ул. „Съборна“ №9 , ет. 1, в срок до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга – 25.08.2014г.

Плащането на активите се извършва в български лева чрез банков превод по сметката на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД в банка Уникредит Булбанк АД, BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG 47 UNCR 7630 1000 2887 11 или в касата на Дружеството в ЦУ, гр. София, ул. „Съборна“ №9, ет. 1.

В случай че за отделни активи не се яви кандидат, за същите ще се проведе повторен търг на 16.09.2014г. от 10 часа, при условията на първоначалния търг.

Тръжна документация
Списък с активи Приложение №1