Обяви

 

Обява за търг за отдаване под наем на Офис № 1, находящ се в гр. София, ж.к. „Лагера“, бл. 44, вх. А

08.06.2020

О Б Я В А

   „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, с решение на Съвета на директорите /протокол 28.05.2020 год./ и заповед № 64/02.06.2020 год. на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок от 5 години на обект: Офис № 1, находящ се в гр. София, ж.к. „Лагера“, бл. 44, вх. А, с площ 119, 26 кв. м., разположен в североизточната част на блока, с вход откъм паркинга. Обособени са: преддверие, коридор, 5 офисни помещения и WC. Отоплението е централно, с панелни радиатори.  Изградени са: Ел, ВиК, СТТТ.

 

Началната месечна тръжна цена за обекта, предмет на търга за срок от 5 (пет) години е в размер на 1200 лв., която цена е определена от лицензиран оценител.

Стъпка на наддаване – в размер на 5% от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 24.06.2020 год. от 10. 00 часа в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9.

Тръжната документация за участие в търга може да се получи от 09.06.2020 год. до 23.06.2020 год. от Деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, ет. 1. Тръжната документация може да бъде изтеглена от кандидата от интернет страницата на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД – https://lbbulgaricum.bg.

Депозитът за участие в търга е в размер на 600 лева.

Всички плащания се извършват в български лева по банкова сметка на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, посочена в тръжната документация.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9, в срок до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Други тръжни условия: Кандидатът следва да посочи размера на инвестициите, които ще направи за своя сметка за подобрения и ремонт в наетото помещение през първата година от срока на действие на договора и с цел привеждането му в уютен и използваем вид. Необходимите ремонтни дейности следва да включат най-малко следното: смяна на радиатори за отопление, подмяна на водопроводни тръби и ел. инсталации (табло), поставяне на подови настилки, освежаване на стени и тавани. Всички направени подобрения в имота стават собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД без дружеството да дължи обезщетение за това.

 

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 24.07.2020 год. от 10.00 часа, при условията на първоначалния търг.

Оценяване и класиране на офертите

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва по критерия – икономически най-изгодно предложение, представляващо комплексна оценка (КО), изчислена на база следните показатели и методика на оценяване:

 

Показател – П

(наименование)

Коефициент на тежест в общата оценка на офертата
1. Предложена наемна цена – П1 40 %
2. Предложен размер на инвестициите за подобрения и ремонт на Офис № 1 за първата година от срока на договора – П2 60 %

 

Комплексната оценка на подадената оферта (КО) се изчислява по следната формула:

КО = ОП1 + ОП2

където:

ОП1 е оценката по показател П1;

ОП2 е оценката по показател П2.

 

Оценката на предложенията по показател П1 ще се изчислява по следния начин: офертата, съдържаща най-висока предложена цена ще получи максималния размер – 40 точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:

ОП1 =   Цi х 40

Цмах

 

където:

Цмax е най-висока предложена цена

Цi е предложената цена в съответната оценявана оферта.

 

Максималната оценка на съответното предложение по показател П1 (предложена наемна цена) е 40 (четиридесет) точки.

 

Оценката на предложенията по показател П2 ще се изчислява по следния начин: офертата, съдържаща най-голям размер на инвестициите за подобрения и ремонт на Офис № 1 за първата година от срока на договора ще получи максималния размер – 60 точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:

ОП2 =   Цi х 60

Цmax

 

където:

Цмax е най-високата предложена цена;

Цi е предложената цена в съответната оценявана оферта.

 

Максималната оценка на съответното предложение по показател П2 (размер на инвестициите за подобрения и ремонт на офис № 1) е 60 (шестдесет) точки.

 

Комплексната оценка на всяка подадена оферта представлява сбор от получените точки по показател П1 и показател П2.

 

УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ОФИС 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ОГЛЕД Приложение 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР Приложение 4

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ Приложение 5