Обяви

 

Обява за избор на доставчик на услуга: Организация и провеждане на обучение на служителите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

11.12.2023

ОБЯВА

За избор на доставчик на услуга: Организация и провеждане на обучение на служителите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява процедура за избор на доставчик на услуга: Организация и провеждане на изнесено, двудневно фирмено обучение на тема „ Ключови компетентности“.

Наименование и предмет на процедурата: избор на доставчик на услуга: Организация и провеждане на изнесено, двудневно фирмено обучение на тема „ Ключови компетентности“ на служителите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

Срок за набиране на предложения: от 11.12.2023 год. до 16:30 часа на 13.12.2023 год.;

Описание на предмета на дейността:  В рамките на дейността се предвижда провеждането на изнесено двудневно обучение на служители на компанията по ключови компетентности, свързани с качественото и в срок изпълнение на функциите им. Общата цел на обучението е създаване и/или усъвършенстване на ключови оперативни и организационни умения. Обучаемите ще получат практически знания и умения за подобряване на ключовите им компетентности, развитие на личния им потенциал и професионалните им умения.

Съдържанието на офертата:

  1. Представяне дейността на доставчика;
  2. Предложение за обучителна програма, съобразена с конкретните нужди;
  3. Предложената оферта трябва да включва: организиран транспорт от ПБ Видин, ПБ София и Централно управление – София до мястото на провеждане на обучението и обратно, хотел с включени разходи за настаняване в двойни и единични стаи, закуска и вечеря, кафе паузи, такси за наемане на зали с необходимото оборудване за обучителния процес, обучителни материали, възнаграждение на лектори.

Представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени по-горе, име на доставчика, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Място и срок за представяне на офертите

Офертите се представят по пощата или с куриер, лично или чрез упълномощен представител в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството: гр. София 1113, ул. „Тинтява“ 86, всеки работен ден, в срок от 11.12.2023 г. до 16:30 часа на 13.12.2023г.

*Офертите, които не отговаря на посочените изисквания не се допускат до участие.

*Възложителят уведомява всички участници, че изборът на доставчик подлежи на одобрение от Съвета на директорите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.