Обяви

 

Конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“ за МПС собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2021 г.

04.11.2020

 

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД

 

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (обн. ДВ., бр. 40 от 5 май 2020 год.), Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „гражданска отговорност“ на автомобилистите и „злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз (загл. изм. – ДВ., бр. 33 от 2017 г., обн. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014 г., доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017 г.) и Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на наредба № 49 от 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

 

О Б Я В Я В А :

 

Да се проведе конкурсна процедура по избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на автомобили собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

 

І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на автомобили собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

ІІ. Описание на обекта

Съгласно Приложение № 1.

III. Начална цена:

Цената на застраховка „Каско“ и застраховка „Гражданска отговорност“ се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочените застраховки към 2020 г. и със спецификите на всяко едно от движимите имущества, посочени в Приложение №1

IV. Общи и специални условия

Покрити рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, наводнение, земетресение, земни свлачища, други природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, вандализъм, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП.

Забележка: покритите рискове – неограничен брой ПТП на паркинг и кражба на външни детайли.

V. Такса. Предоставяне на документи:

Документацията на настоящата конкурсна процедура е безплатна и може да бъде свалена в 14 дневен срок от публикуването на обявата на интернет страниците на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (www.lbbulgaricum.bg) и Агенция за публичните предприятия и контрол.

С цел формиране на ценови оферти, Дружеството предоставя на участниците в конкурсната процедура необходимата информация относно движимото имущество, подробно описано в Приложение № 1 – обект на застраховане на телефон: +359 889 72 92 57.

VI. Срок на застраховката: Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на застрахователната полица по застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“.

VII. Съдържание на офертата:

Офертата следва да съдържа най-малко следното:

  1. Представяне на застрахователната компания – кандидат, удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти;
  2. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса за застраховането;
  3. Декларация/документ удостоверяваща че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване;
  4. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
  5. Предложение относно:

5.1. застраховка „Гражданска отговорност“ – застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

5.2. застраховка „Каско“:

а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП;

Забележка: покритите рискове – неограничен брой ПТП на паркинг и кражба на външни детайли се удостоверяват с декларация от кандидата, неразделна част от Предложението.

б) застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

в) застрахователна стойност (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

Забележка: Застрахователните премии на автомобилите, подробно описани в Приложение № 1 следва да осигуряват отстраняване на всички щети в „доверен сервиз”.

      Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или от лице, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към офертата оригинал или заверено от него копие на пълномощното.

     Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

VIII. Представяне на офертите

Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. VII.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за задължително застраховане „Гражданска отговорност” и „Каско“ на моторните превозни средства, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

IX. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят по пощата или с куриер  (с обратна разписка), лично или чрез упълномощен представител в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 20.11.2020 година. Оферти след указания срок не се приемат.

X. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

XI. Дата и място на провеждане на конкурса:

Предложенията се разглеждат от комисията за разглеждане, оценка и класиране. Комисията започва работата си в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията в 10:00 часа в офиса на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна” № 9.

XII. Оценяване и класиране на офертите

Офертите, които не отговарят на изискванията в т. VII се отстраняват след мотивирана обосновка от комисията за разглеждане, оценка и класиране.

Начин и ред за класиране

При получаване на повече от едно предложение (оферта) за изпълнение на предмета на процедурата, съответстващо на изискванията, посочени в настоящата покана, „Ел Би Булгарикум“ ЕАД ще извърши оценка на офертите и класиране на участниците по комплексна оценка, изчислена на база следните показатели и начин на оценяване:

а) Обща сума на застрахователните премии = Сумата от застрахователните премии по застраховката „Гражданска отговорност” + Сумата от застрахователните премии по застраховката „Каско” – 60 точки;

б) Обща сума на застрахователните стойности на МПС по застраховката „Каско” – 20 точки;

в) Размер на собствения капитал на кандидата – 10 точки

г) Размер на нетни приходи от спечелени премии на кандидата – 10 точки.

 

Оценката на офертите ще се изчислява по следния начин:

       Относно показателя по буква (а):

Офертата, съдържаща най-ниско предложение по посоченият показател (обща сума на застрахователните премии), ще получи максималният брой точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:

ОС(а) =           Смин х 60

Сi

където:           Смин е стойността на офертата, съдържаща най-ниска стойност;

Сi е стойността на оценяваната оферта.

 

Относно показателите по букви (б), (в) и (г):

Офертата съдържаща най-високата стойност, респ. размер по всеки от посочените показатели, ще получи максималният брой точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:

ОС(б) =           Сi х 20 за показателя по буква б)

Смакс

ОС(в/г) =        Сi х 10 за показателите по букви в) и г)

Смакс

 

където:           Смакс е стойността на офертата, съдържаща най-висока стойност;

                           Сi е стойността на оценяваната оферта.

Крайната комплексна оценка на всяка подадена оферта представлява сбор от получените точки по всеки показател, като максималната оценка, която може да получи дадена оферта е 100 (сто) точки.

XIII. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

XIV. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател подлежи на одобрение от едноличният собственик на капитала.

 

Приложение №1