Обяви

 

Конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“ за МПС на Дружеството с териториално покритие – Република България за 2018 година.

20.10.2017

“ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” – С О Ф И Я

 

 

            На основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала „Ел Би Булгарикум“ ЕАД („Дружеството“ и/или „ЕлБи“) и Наредба № 49/16.10.2014 година за задължителното застраховане,

 

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“ за МПС на Дружеството с териториално покритие – Република България за 2018 година.

 

 1. Общи условия

Обект на застраховка „Гражданска отговорност“ са 21 (двадесет и едно) МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1.

Обект на застраховка „Каско“ са 21 (двадесет и едно) МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1.

 

 1. Срок на застраховката

Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на застрахователната полица по застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“.

 

 1. Съдържание на офертата

Офертата следва да съдържа най-малко следното:

 1. Представяне на застрахователната компания – кандидат, удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти;
 2. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса за застраховането;
 3. Декларация/документ удостоверяваща че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в в съответната процедура по обявяване;
 4. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата към 31.12.2014 г., от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
 5. Предложение относно:

5.1. застраховка „Гражданска отговорност“ – застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

5.2. застраховка „Каско“:

а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП;

Забележка: покритите рискове – неограничен брой ПТП на паркинг и кражба на външни детайли се удостоверяват с декларация от кандидата, неразделна част от Предложението.

б) застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 2 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

в) застрахователна стойност (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 2 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

 

Забележка: Застрахователните премии за автомобилите по позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 и 21  следва да бъдат не по-малки от минималната премия на съответния застраховател, осигуряваща отстраняване на всички щети в „доверен сервиз”.

Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал на пълномощното). Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат.

 

 1. Представяне на офертите

4.1. Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. 3.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за задължително застраховане „Гражданска отговорност” и „Каско“ на моторните превозни средства, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

4.2. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 06.11.2017 година. Оферти след указания срок не се приемат и съответната оферта се връща незабавно на участника.

 

 1. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

 

 1. Оценяване и класиране на офертите

6.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. 3 по-горе.

6.2. Начин и ред за класиране

При получаване на повече от едно предложение (оферта) за изпълнение на предмета на процедурата, съответстващо на изискванията, посочени в настоящата покана, ЕлБи ще извърши оценка на офертите и класиране на участниците по комплексна оценка, изчислена на база следните показатели и начин на оценяване:

а) Обща сума на застрахователните премии = Сумата от застрахователните премии по застраховката „Гражданска отговорност” + Сумата от застрахователните премии по застраховката „Каско” – 60 точки;

б) Обща сума на застрахователните стойности на МПС по застраховката „Каско” – 20 точки;

в) Размер на собствения капитал на кандидата – 10 точки

г) Размер на приходи от застрахователни премии на кандидата – 10 точки.

 

Оценката на офертите ще се изчислява по следния начин:

Относно показателя по буква (а):

Офертата, съдържаща най-ниско предложение по посоченият показател (обща сума на застрахователните премии), ще получи максималният брой точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:

ОС(а) =           Смин х 60

Сi

 

където:           Смин е стойността на офертата, съдържаща най-ниска стойност;

Сi е стойността на оценяваната оферта.

Относно показателите по букви (б), (в) и (г):

Офертата съдържаща най-високата стойност, респ. размер по всеки от посочените показатели, ще получи максималният брой точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:

ОС(б) =           Сi      х 20 за показателя по буква б)

Смакс

ОС(в/г) =        Сi      х 10 за показателите по букви в) и г)

Смакс

 

където:           Смакс е стойността на офертата, съдържаща най-висока стойност;

Сi е стойността на оценяваната оферта.

 

Крайната комплексна оценка на всяка подадена оферта представлява сбор от получените точки по всеки показател, като максималната оценка, която може да получи дадена оферта е 100 (сто) точки.

 

 1. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

 1. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател подлежи на одобрение от едноличният собственик на капитала. В срок до 10 дни от получаване на одобрението по предходното изречение, Възложителят ще сключи договор с одобрения застраховател.

Приложение № 1 е публикувано на сайта на Дружеството.

Телефон за връзка 02/9872901.

 

Справка за наличните автомобили на „ЕлБи Булгарикум“ ЕАД – София към 20.10.2017 г. – ГО и Каско за 2018 година   Приложение № 1
МАРКА/МОДЕЛ ВИД Год.пр. Д.К. № РАМА ДВИГАТЕЛ К.с. Тов. Обем д. Общо
тегло
Гориво
1 ФОРД ФОКУС ТОВАРЕН 2016 СВ3870ВВ WF05XXGCC5GB34972 GB34972 95 1499 1,9 Дизел
2 ФОРД ФОКУС ТОВАРЕН 2016 СВ3851ВВ WF05XXGCC5GB31734 GB31734 95 1499 1,9 Дизел
3 ФОРД ФОКУС ТОВАРЕН 2016 СВ3871ВВ WF05XXGCC5GB31720 GB31720 95 1499 1,9 Дизел
4 ФОРД ФИЕСТА ТОВАРЕН 2016 СВ3854ВВ WF0CXXGAKCGB26255 GB26255 75 1499 1,6 Дизел
5 ФОРД ФИЕСТА ТОВАРЕН 2016 СВ3875ВВ WF0CXXGAKCGB26396 GB26396 75 1499 1,6 Дизел
6 ДАЧИЯ ДЪСТЕР ТОВАРЕН 2012 СА2671ТК UU1HSDECN48048138 K9KJ898D086997 100 1461 1,4 Дизел
7 МИТЦУБИШИ ЛЕК 7+1 1998 СА4862АС JMBNNPD5WXA000229 4D56JG8288 99 2477 2,05 Дизел
8 ДАЧИЯ ДЪСТЕР ТОВАРЕН 2012 СА3039ТК UU1HSDECN48048144 K9KJ898D086995 100 1461 1,4 Дизел
9 МЕРЦЕДЕС 2540 ТОВАРЕН 2002 СА3662ВХ WDB9502031K764335 54194400232989 394 14 11946 26 Дизел
10 МЕРЦЕДЕС 616 ТОВАРЕН 2003 СА1509МХ WDB9056131R487928 Без номер 156 2,5 2685 5,9 Дизел
11 ПЕЖО БОКСЕР ТОВАРЕН 2013 СА1735ТХ VF3YCSMFC12169991 4N030541756 108 1,20 2198 3,5 Дизел
12 ФИАТ ДУКАТО ТОВАРЕН 2016 СВ4829ВН ZFA25000002902316 F1AE3481D2353712 130 1,5 2287 3,5 Дизел
13 РЕНО КАНГО ТОВАРЕН 2012 СА0294ТВ VF1FW14C547195927 K9KE808D065742 105 0,8 1461 1,4 Дизел
14 ДАЧИЯ ДЪСТЕР ТОВАРЕН 2012 СА3195ТК UU1HSDECN48048139 K9KJ898D087015 100 1461 1,4 Дизел
15 МЕРЦЕДЕС 1218 ТОВАРЕН 2004 СА 2590 РВ WDB9702571K946730 90491700412673 180 6 4249 12 Дизел
16 ТОЙОТА АВЕНСИС ЛЕК 4+1 1999 СА6072АС SB153SBN00E046365 3S7776068 128 1998 1,8 Бензин
17 МЕРЦЕДЕС 1843 ТОВАРЕН 2001 СА2422КВ WDB9500341K584822 54192508000141 428 8 11946 18 Дизел
18 МЕРЦЕДЕС 1940 ТОВАРЕН 2000 СА2428КВ WDB9500341K505565 41492900139968 394 8 11946 18 Дизел
19 МЕРЦЕДЕС 914 ТОВАРЕН 1992 С 2962 КС WDB67402115574633 36690510134176 147 6 3972 8,49 Дизел
20 ФИАТ ДУКАТО ТОВАРЕН 2016 СВ4838ВН ZFA25000002935449 F1AE3481D2391736 130 1,5 2287 3,5 Дизел
21 РЕНО КАНГО ТОВАРЕН 2012 СА0295ТВ VF1FW14C547195930 K9KE808D065872 105 0,8 1461 1,4 Дизел