Обяви

 

Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и стопански инвентар, собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2024/2025 година. На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение № 1 (обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020 г.)

31.05.2024

О Б Я В Я В А :

 

Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и стопански инвентар, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД (Дружеството) за 2024/2025 година.

Стойност на имуществото към 01.05.2024 г. e 27 603 хил. лв., както следва:

 • Сгради и конструкции                                     9 812 хил. лв.
 • Машини  и оборудване                                   14 482 хил. лв.
 • Съоръжения                                                          704 хил. лв.
 • Компютърна техника                                           95 хил. лв.
 • Стопански инвентар                                          975 хил. лв.
 • Материални запаси                                            120 хил. лв.
 • Продукция                                                             250 хил. лв.
 • Незавършено производство                           1 115 хил. лв.
 • Стъклени повърхности                                        50 хил. лв.

*застрахователната сума е изчислена на база отчетната стойност на активите

Адреси на застрахованото имущество:

гр. София

ул. „Малашевска“, № 14

ул. „Тинтява“, № 86

ж.к. „Лагера“, бл. 44

Фирмени магазини – 11 бр. /съгласно договор за наем/

гр. Видин

Южна промишлена зона /съгласно акт за собственост/

Ул. „Цар Симеон Велики“, № 9А

гр. Китен

Почивна база /съгласно акт за собственост/

 І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на застраховател за предоставяне на застрахователна защита на имуществена собственост или обект на ползване от „Ел Би Булгарикум“ ЕАД и сключване на договор за застраховане на имущество, сгради, машини, съоръжения и стопански инвентар и др.

 1. Описание на обекта

Съгласно опис.

III. Начална цена:

Цената на имуществената застраховка /застрахователна премия/ се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочената застраховка към 2024 г. и със спецификите на всеки един от изброените имоти и други дълготрайни активи обект на застраховане.

 1. Застрахователно покритие:

Пожар – включително и вследствие на непряко попадение на мълния, включително последиците, гасенето на пожара, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар.

Природни бедствия – включително буря, ураган, вихрушка, торнадо (смерч), паднали дървета, клони и части от тях, вследствие на градушка, проливен дъжд, наводнение (включително от изтичане на вода от водоизточници от всякакъв тип – реки, потоци, язовири и др.), тежест от естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, свличане или срутване на земни маси и/или увреждане от действие на подпочвени води.

Измокряне – вследствие авария на водопроводи, канализационни, отоплителни и паропроводни инсталации и присъединените към тях съоръжения.

Удар от превозно средство или животно не принадлежащо на застрахования или на лица работещи при него със застрахованото имущество.

Щети от товаро-разтоварни операции с лимит на отговорност от най-малко 5 000 лв. за събитие и в агрегат.

Злоумишлени действия от трети лица, включително умишлен палеж или взривяване.

Земетресение

Чупене на стъкла, рекламни надписи и табели с лимит на отговорност най-малко 50 000 лв. за събитие и в агрегат.

Кражба чрез взлом, техническо средство или грабеж с лимит на отговорност най-малко 150 000 лв. за събитие и в агрегат.

Късо съединение или токов удар, включително от непряко попадение на мълния с лимит на отговорност най-малко 100 000 лв. за събитие и  агрегат.

Допълнителни застрахователни покрития: конструктивни грешки, дефект на материала, лоша изработка, късо съединение, свръхнапрежение, индукция/намагнетизиране, попадение на мълния, стачни граждански вълнения и/или бунтове с лимит на отговорност най-малко 100 000 лв. за събитие и в агрегат.

Ненаименовани рискове и допълнителни разходи за разчистване последиците от застрахователно събитие, отстраняване на развалини и останки, разчистване, наложително събиране и/или демонтиране, разходи за ограничаване и намаляване на щети на застрахованото имущество в резултат на настъпило застрахователно събитие, разходи за преместване и предпазване на застрахованото имущество с лимит на отговорност най-малко 150 000 лв. за събитие и в агрегат.

Други условия:

Не се допуска подзастраховане и прилагане на пропорционалното правило при изплащане на обезщетение, независимо от размера на изплатеното обезщетение.

Не се допуска самоучастие от застрахования.

Новопридобитото имущество на стойност до 500 000 лв. да получава автоматично покритие в рамките на застрахователната полица след заявяване пред застрахователя.

Отговорността на застрахователя за покрити застрахователни рискове е на база 100 % от застрахователната стойност, а в случаите с изрично определени лимити на отговорност до достигане на пълната им стойност.

Срок за изплащане на обезщетение – не повече от 15 дни от представяне на изискуемите документи.

 1. Застрахователни обезщетения:

Разходите се изплащат по възстановителна стойност срещу представени разходни документи.

 1. Предоставяне на документи:

Документацията на настоящата конкурсна процедура е безплатна и може да бъде изискана от Дружеството в 14 дневен срок от публикуването на обявата на интернет страницата на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (www.lbbulgaricum.bg) и на Агенция за публичните предприятия и контрол.

Опис на имуществото и допълнителни разяснения във връзка с процедурата, заинтересованите могат да заявят на email: office@lbbulgaricum.bg или на място в гр. София, ул. „Тинтява“, № 86.

VII. Срок на застраховката: Дванадесет месеца, считано от датата на подписване на полицата.

VIII. Съдържание на офертата:

 1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти – копие, заверено от участника.
 2. Копие от лиценз за застраховане, издаден по реда на КЗ, заверен с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на дружеството.
 3. Обхват на покритите застрахователни рискове, които следва да включват най-малко посочените в общите и специални условия посочени в Раздел
 4. Размер на оферираната застрахователна премия, начин и условия на плащане.

Офертата следва да бъде подписана от законния представител на участника или от лице, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към офертата оригинал или заверено от него копие на пълномощното.

Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

 1. Представяне на офертите

Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в обявлението.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за предоставяне на застраховка имущество на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

 1. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят по пощата, с куриер или  лично в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в София 1113, ул. „Тинтява“ № 86, в рамките на работното време, всеки работен ден до 16:00 часа на 17.06.2024 година. Оферти след указания срок не се приемат.

 1. Срок на валидност на офертите:

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

XII. Дата и място на провеждане на конкурса:

Предложенията се разглеждат от комисия за разглеждане, оценка и класиране. Комисията започва работата си след изтичането на срока за подаване на предложенията и изготвя протокол с предложение за избор на застраховател в рамките на три работни дни. Избора на застраховател подлежи на одобрение от Съвета на директорите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД и от Едноличния собственик на капитала.

XIII. Оценяване и класиране на офертите

Офертите, които не отговарят на изискванията се отстраняват след мотивирана обосновка от комисията.

Класирането ще се извърши по критерия „най-ниска цена”, представляваща най-нисък размер на застрахователна премия, с включени отстъпки и преференциални условия.

XIV. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

 1. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.