Обяви

 

Конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД (Дружеството) за 2016/2017 година.

10.10.2016

“ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” – С О Ф И Я

 

На основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

 

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД (Дружеството) за 2016/2017 година.

Балансовата стойност на имуществото, подлежащо на застраховка към 30.06.2016 г. в лева, е за:

–        сгради                                                                    5 104 480.25 лв.

–        машини и оборудване                                            7 024 823.83 лв.

–        съоръжения                                                              276 442.07 лв.

–        други ДМА                                                             157 725.47 лв.

 

1. Общи и специални условия

Обхватът на покритите рискове задължително следва да включва: пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, наводнение, кражба, грабеж, вандализъм,  земетресение, като се застраховат и разходите за предотвратяване или ограничаване на разрушителното действие на застрахователното събитие за почистване, привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества, след настъпилото застрахователно събитие.

2. Местонахождение на дълготрайните материални активи на Дружеството:

2.1. Град София

– ул. “Съборна”№  9;

– ул. “Малашевска”№ 14;

– ж.к. “Лагера” бл.44, четири офиса, партер;

–  пазар „Женски пазар“, павилион № 1.1.10.015, сграда 10, магазин 15;

–   пазар „Иван Вазов“, павилион Б-19;

–   пазар „Красно село” , павилион Е -1;

–   пазар „Младост-4“, павилион: № 29, ул.  „Филип Аврамов  и ул. „Ал.Паскалев“;

–  пазар „Дружба” 1, павилион: № 10, ул.“ Иван Арабаджията“ 1, кв. Дружба 1;

–  пазар „Ситняково”, павилион: № 10,  ул. “Сирак скитник” 9;

–  ж.к. Люлин 3, кооперативен пазар, павилион П 02;

– ж.к. Люлин 4, бул.П.Владигеров 28, павилион;

2.2. Град Видин:

– Южна промишлена зона;

–   ул. Цар Симеон Велики № 9 – магазин;

2.3. Град Китен, ул.Вапцаров № 2, – почивна станция;

2.4. Млекоохладителни вани, собственост на Дружеството в млекоизкупвателни пунктове в страната.

 

3. Срок на застраховката

Дванадесет месеца, считано от датата на подписване на полицата.

 

4. Съдържание на офертата

4.1. Представяне на застрахователната компания;

4.2. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти – копие, заверено от участника.

4.3. Лиценз за извършване на застрахователна дейност – копие, заверено от участника.

4.4. Конкретни предложения за обхват на покритите рискове, които следва да включват задължително посочените в общите и специалните условия по т. 1 по-горе.

4.5. Размер на дължимата реална застрахователна премия, начин и условия на плащане.

4.6. Отстъпки и преференциални условия.

Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал на пълномощното. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат.

 

Представяне на офертите

5.1. Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 4.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за задължително застраховане „Имущество” в „Ел Би Булгарикум” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

5.2. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 24.10.2016 година. Оферти след указания срок не се приемат. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра и съответната оферта се връща незабавно на участника.

 

6. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

 

7. Оценяване и класиране на офертите

7.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. 4 по-горе.

7.2. Начин и ред за класиране

Класирането ще се извърши по критерия „най-ниска цена”, представляваща най-нисък размер на реалната застрахователна премия, с включени отстъпки и преференциални условия/.

 

8. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

9. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател и договорът подлежат на одобрение от едноличният собственик на капитала. В срок до 10 дни от получаване на одобрението по предходното изречение, Възложителят ще сключи договор с одобрения застраховател.

 

Телефон за връзка 02/9872901.