Обяви

 

Изпълнение на сертификационна услуга на следните стандарти: БДС EN ISO 22000 и IFS – 5-та версия

20.04.2012

„Ел Би Булгарикум” ЕАД („Дружеството”) провежда процедура – пазарно проучване за избор на изпълнител, на когото да бъде възложено изпълнение на поръчка с предмет „Изпълнение на сертификационна услуга на интегрирана система за управление на качеството и безопасността, базирана на следните стандарти: БДС EN ISO 22000 и IFS – 5-та версия“.
В тази връзка „Ел Би Булгарикум” ЕАД Ви кани да представите оферта за изпълнение на сертификационна услуга на интегрирана система за управление на качеството и безопасността, базирана на следните стандарти: БДС EN ISO 22000 и IFS ­– 5-та версия, при условията, посочени в тази покана.

1. Общи условия

1.1. Предмет: Изпълнение на сертификационна услуга на интегрирана система за управление на качеството и безопасността, базирана на следните стандарти: БДС EN ISO 22000 и IFS ­– 5-та версия.
1.2. Място на изпълнение – Производствените бази на Дружеството:
а) Производствена база София, находяща се в гр. София, ул. „Малашевска“ 12А (ПБ София);
б)Производствена база Видин, находяща се в гр. Видин, Южна промишлена зона (ПБ Видин).
Забележка:Централният офис на Дружеството е с различно местонахождение от производствените бази.
1.3. Обхват на интегрираната система
1.3.1. относно Производствена база  София
а) Продуктова категория /Food chain categories – Dairy and Dried goods
б) Брой продуктови групи / The numbers of product groups –  3
Разработване, производство, дистрибуция и съхранение на следните категории продукти:
Лиофилизирани бактерийни култури и функционални храни;
Ферментирали млечни продукти /Асортименти: Кисело мляко, млечнокисели десерти с вкус на плодове, млечнокисел десерт с пчелен мед, заквасена сметана, млечнокисели напитки – айран/;
–  Пастьоризирани млека /Асортименти: Пастьоризирани и пастьоризирани плодови млека/;
в) Брой продуктови линии / The number of Production line – 3 бр.
г) Брой НАССР планове / The number of HACCP studies  – 12 бр.
д) Брой работници в Производствена база София/ Total number of employees: 40
е) Площ на покритите работни и складови помещения на ПБ София / The constructed area in m2 – 1 290 м2
Veterinary agreement number –  BG 2212023 EO
1.3.2. относно Производствена база Видин
а) Продуктова категория /Food chain categories – Dairy
б) Брой продуктови групи / The numbers of product groups –  3
Разработване, производство, съхранение и дистрибуция на следните категории продукти:
– Кисели млека
– Сирена / Асортименти – Българско бяло саламурено сирене от краве, овче, козе и смес мляко, топени сирена, кашкавали-български кашкавал от краве и овче мляко, пушен кашкавал, пресни парени сирена, сирене тип „Рокфор“, извара /
– Млечно масло и сметана
в) Брой продуктови линии / The number of Production line – 6 бр
г) Брой НАССР планове / The number of HACCP studies  – 8 бр.
д) Брой работници в Производствена база Видин/ Total number of employees: 38+7
е) Площ на покритите работни и складови помещения на ПБ София / The constructed area in m2 – 2 227 м2
Veterinary agreement number –  BG 0512025  EO
1.4. Срок за изпълнение: 31.05.2012 г.
Предпочитани дати за сертификация: 21-29. 05. 2012 г.

2. Условия за участие
Кандидатите трябва да представят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана.

3. Съдържание на офертата:
3.1.Документи, удостоверяващи валидни акредитации на сертификационната организация за извършване на одит за EN ISO 22000 и IFSи данни за акредитацията.
3.2.Информация и документи, удостоверяващи наличие на квалифицирани одитори с компетентност за извършване на одита.
3.3.Информация за начина за извършване на сертификационния одит – етапи, правила и условия на предлаганата услуга – брой дни.
3.4.Информация за издаване на сертификатите и правилата за извършване на надзорни визити.
3.5.Информация за сертифицирани от кандидата системи с аналогичен обхват и референции – най-малко 2 бр.
3.6.Декларация, съдържаща списък и информация относно сертифицираните от кандидата фирми от бранша (хранително-вкусова промишленост), необходима за целите на извършване на оценка по показателя „опит“ съгласно т. 6.2. по-долу.
3.7.Финансово предложение и условия на плащане.
3.8.Проект на договор, предложен от кандидата, в който да бъдат включени всички изисквания, съдържащи се в настоящата покана, включително, но не само, относно: изпълнение, качество, срок. Проектът на договор следва да бъде представен на хартиен и на електронен носител.
Всички документи се представят на български език. Документите, представени във вид на копия, следва да бъдат заверени на всяка страница като „Вярно с оригинала” с подпис на лицето/ата, представляващо/и кандидата и печат.

4. Представяне на офертите
4.1.Начин на представяне на офертите
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 3 от настоящата покана.
Върху плика се поставя следният надпис: (1) Оферта за изпълнение на сертификационна услуга на интегрирана система за управление на качеството и безопасността, базирана на следните стандарти: БДС EN ISO 22000 и IFS – 5-та версия в „Ел Би Булгарикум” ЕАД; (2) име на кандидата; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
4.2. Място и срок на представяне на офертите
Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, ет. 2 всеки работен ден, в срок до 14:00 часа на 04.05.2012 г. Оферти след указания срок не се приемат.

5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

6. Оценяване и класиране на офертите
6.1.Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на изискванията в поканата или към които не са приложени документи, описани в т. 3 по-горе.
6.2.Начин и ред за класиране
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва по критерия „икономически най-изгодно предложение“, представляващо комплексна оценка (КО), изчислена на база следните показатели и методика на оценяване:

Показател – П
(наименование)
Коефициент на тежест в общата оценка на офертата
1. Предложена цена – П1 70 %
2. Опит на кандидата – П2 30 %

Комплексната оценка на подадената оферта (КО) се изчислява по следната формула:
КО = ОП1+ ОП2
където:          ОП1е оценката по показател П1;
ОП2е оценката по показател П2.

Оценката на предложенията по показател П1ще се изчислява по следния начин: офертата, съдържаща най-ниска предложена цена ще получи максималния размер – 70 точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:
ОП1=   Цминх 70
Цi

където:          Цмин е най-ниската предложена цена;
Цi е предложената цена в съответната оценявана оферта.

Максималната оценка на съответното предложение по показател П1(предложена цена) е 70 (седемдесет) точки.

Оценката на предложенията по показател П2се определя според посочения в представената оферта брой сертификации на фирми от бранша. При липса на доказан опит (липса на извършени сертификации на фирми от бранша), кандидатът получава 0 точки.
Максималната оценка на съответното предложение по показател П2(брой търговски обекти) е 30 (тридесет) точки.

Комплексната оценка на всяка подадена оферта представлява сбор от получените точки по показател П1и показател П2.
Класирането на кандидатите се извършва по съответния брой точки, получени като обща (комплексна) оценка на офертите. На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка на предложението.

6.3. За направения избор всички кандидати, подали оферти, ще бъдат уведомени.

7. Разноски по подготовка на офертата и участието
Кандидатът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

8. Допълнителна информация
„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.
С класирания на първо място участник в процедурата, Дружеството ще сключи договор в срок до 5 (пет) дни при постигнато съгласие по всички клаузи по договора в рамките на този срок. В случай, че не бъде постигнато съгласие за сключване на договора с класирания на първо място кандидат, Дружеството има правото да покани последователно следващите по ред класирани кандидати.

За допълнителна информация: Живка Атанасова, тел. 0889707735.