Обяви

 

Изготвяне на пазарна оценка на моторни превозни средства

04.05.2012

„Ел Би Булгарикум” ЕАД („Дружеството”) провежда процедура – пазарно проучване за избор на изпълнител, на когото да бъде възложено изпълнение на поръчка с предмет „Изготвяне на пазарна оценка на моторни превозни средства, собственост на Дружеството“.

В тази връзка „Ел Би Булгарикум” ЕАД Ви кани да представите оферта за изготвяне на пазарна оценка на моторни превозни средства, собственост на Дружеството, при условията, посочени в тази покана.

1. Предмет: Изготвяне на пазарна оценка на следните моторни превозни средства, собственост на Дружеството, при прилагане на необходимите стандарти:

Марка/модел Вид Година на производство Местонахождение
1 Фолксваген Пасат лек 1992 гр. София
2 Фолксваген Транспортер лекотоварен 1 т. 2001 гр.София
3 Мерцедес 312 товарен – 3т. 1995 гр. София
4 Мерцедес 1018 товарен 4 т. – млековоз 2004 гр. София
5 Рено Експрес лек 1990 гр. София
6 Фолксваген Пасат лек 1992 гр. Видин
7 Тойота Авенсис лек 1999 гр. Видин
8 Мерцедес 1722 товарен 11 т. 1991 гр. Видин
9 ЩАЕР товарен 9 т. – млековоз 1991 гр. Видин
10 Мерцедес 1940 товарен 9 т. – млековоз 2000 гр. Видин
11 Мотокар Повдигач – 3 т. 1994 гр. софия

2. Условия за участие

До участие в процедурата се допускат независими оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения;

Кандидатите трябва да представят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана.

3. Съдържание на офертата:
3.1. Информация относно кандидата и за извършени от него оценки с аналогичен предмет и референции.
3.2. Сертификат/и за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
3.3. Информация за начина за изпълнение на поръчката – етапи, стандарти, срок и др.
3.4. Финансово предложение и условия на плащане.
3.5. Проект на договор, предложен от кандидата, в който да бъдат включени всички изисквания, съдържащи се в настоящата покана, включително, но не само, относно: изпълнение, качество, срок. Проектът на договор следва да бъде представен на хартиен и на електронен носител.
Всички документи се представят на български език. Документите, представени във вид на копия, следва да бъдат заверени на всяка страница като „Вярно с оригинала” с подпис на лицето/ата, представляващо/и кандидата.

4. Представяне на офертите
4.1. Начин на представяне на офертите
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 3 от настоящата покана.
Върху плика се поставя следният надпис: (1) Оферта за изготвяне на пазарна оценка на моторни превозни средства, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД; (2) име на кандидата; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
4.2. Място и срок на представяне на офертите
Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, ет. 2 всеки работен ден, в срок до 14:00 часа на 18.05.2012 г. Оферти след указания срок не се приемат.

5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

6. Оценяване и класиране на офертите
6.1.Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на изискванията в поканата или към които не са приложени документи, описани в т. 3 по-горе.
6.2.Начин и ред за класиране
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва по критерия – икономически най-изгодно предложение, представляващо комплексна оценка (КО), изчислена на база следните показатели и методика на оценяване:

Показател – П
(наименование)
Коефициент на тежест в общата оценка на офертата
1. Предложена цена – П1 70 %
2. Предложен срок за изпълнение – П2 30 %

Комплексната оценка на подадената оферта (КО) се изчислява по следната формула:
КО = ОП1+ ОП2
където:          ОП1е оценката по показател П1;
ОП2е оценката по показател П2.

Оценката на предложенията по показател П1ще се изчислява по следния начин: офертата, съдържаща най-ниска предложена цена ще получи максималния размер – 70 точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:
ОП1=   Цминх 70
Цi

където:          Цмине най-ниската предложена цена;
Цiе предложената цена в съответната оценявана оферта.

Максималната оценка на съответното предложение по показател П1(предложена цена) е 70 (седемдесет) точки.

Оценката на предложенията по показател П2ще се изчислява по следния начин: офертата, съдържаща най-кратък предложен срок за изпълнение ще получи максималния размер – 30 точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:
ОП2=   Цминх 30
Цi

където:          Цмине най-ниската предложена цена;
Цiе предложената цена в съответната оценявана оферта.

Максималната оценка на съответното предложение по показател П2(предложен срок за изпълнение) е 30 (тридесет) точки.

Комплексната оценка на всяка подадена оферта представлява сбор от получените точки по показател П1и показател П2.
Класирането на кандидатите се извършва по съответния брой точки, получени като обща (комплексна) оценка на офертите. На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка на предложението.

6.3. За направения избор всички кандидати, подали оферти, ще бъдат уведомени.

7. Разноски по подготовка на офертата и участието

Кандидатът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

8. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

С класирания на първо място участник в процедурата, Дружеството ще сключи договор в срок до 5 (пет) дни при постигнато съгласие по всички клаузи по договора в рамките на този срок. В случай, че не бъде постигнато съгласие за сключване на договора с класирания на първо място кандидат, Дружеството има правото да покани последователно следващите по ред класирани кандидати.

За допълнителна информация: Георги Петков, тел. 0888421078.