Обяви

 

Изготвяне на оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на активи

28.05.2012

„Ел Би Булгарикум” ЕАД („Дружеството”) провежда процедура – пазарно проучване за избор на изпълнител, на когото да бъде възложено изпълнение на поръчка с предмет „Изготвяне на оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на активи и изготвяне на оценка за определяне на справедлив пазарен размер на месечен наем на имоти, собственост на Дружеството“.

В тази връзка „Ел Би Булгарикум” ЕАД Ви кани да представите оферта за изготвяне на пазарна оценка на имоти, собственост на Дружеството, при условията, посочени в тази покана.
1. Предмет:

1.1. Изготвяне на оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на следния актив, собственост на Дружеството, при прилагане на необходимите стандарти:

 Недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел”, кв. 232, местност бул.”Цар Борис III”;
              Съгласно акт за държавна собственост № 708 от 23.11.1994 год., Дружеството е собственик на част от п-л II на 399 кв. м. застроена и незастроена площ, заедно с масивна постройка със застроена площ 291 кв. м. и разгърната застроена площ 532 кв. м.
1.2. Изготвяне на оценка за определяне на справедлив пазарен размер на месечен наем на следните имоти, собственост на Дружеството, при прилагане на необходимите стандарти:

Почивна база Китен
              Съгласно книгата на дълготрайните активи, Дружеството е собственик на 15 броя бунгала, асфалтова настилка и ограда, както и съсобственик на административна сграда, клуб, общежитие и столова.

счет. с/ка 203 Социално-битови сгради счет. с/ка 208 Съоръжения
Административна сграда Китен Електрическо захранване
Клуб Китен
Общежитие Китен
Столова Китен
Стр. съоръжение – асф. настилка
Ограда Китен
Бунгала – 15 броя

Недвижими имоти, находящи се в гр. София, ж.к. „Лагера”, бл. 44, вх. А и вх. Б;
              Съгласно акт за държавна собственост № 318 от 15.05.1991 год. Дружеството е собственик на 5 бр. (обособени площи) имоти на първия етаж. Впоследствие два от имотите са обединени в един общ имот, като в момента Дружеството притежава и стопанисва 4 имота, предназначени за офис ползване: във вход А – офис № 1 с площ 119, 26 кв.м. и офис № 2 с площ 140, 40 кв. м., във вход Б – офис № 3 с площ 59, 63 кв.м. и офис № 4 с площ 59, 63 кв.м.
2. Условия за участие
До участие в процедурата се допускат независими оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижим имоти.

Кандидатите трябва да представят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана.

3. Съдържание на офертата:
3.1.Информация относно кандидата и за извършени от него оценки с аналогичен предмет и референции.
3.2.Сертификат/и за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
3.3.Информация за начина за изпълнение на поръчката – етапи, стандарти, срок и др.
3.4. Финансово предложение и условия на плащане.
3.5.Проект на договор, предложен от кандидата, в който да бъдат включени всички изисквания, съдържащи се в настоящата покана, включително, но не само, относно: изпълнение, качество, срок. Проектът на договор следва да бъде представен на хартиен и на електронен носител.
Всички документи се представят на български език. Документите, представени във вид на копия, следва да бъдат заверени на всяка страница като „Вярно с оригинала” с подпис на лицето/ата, представляващо/и кандидата.

4.1.Начин на представяне на офертите
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 3 от настоящата покана.
Върху плика се поставя следният надпис: (1) Оферта за изготвяне на пазарна оценка на недвижими имоти, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД; (2) име на кандидата; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
4.2. Място и срок на представяне на офертите
Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, ет. 2 всеки работен ден, в срок до 14:00 часа на 11.06.2012 г. Оферти след указания срок не се приемат.

5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

6. Оценяване и класиране на офертите
6.1.Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на изискванията в поканата или към които не са приложени документи, описани в т. 3 по-горе.
6.2.Начин и ред за класиране
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва по критерия – икономически най-изгодно предложение, представляващо комплексна оценка (КО), изчислена на база следните показатели и методика на оценяване:

Показател – П
(наименование)
Коефициент на тежест в общата оценка на офертата
1. Предложена цена – П1 70 %
2. Предложен срок за изпълнение – П2 30 %

Комплексната оценка на подадената оферта (КО) се изчислява по следната формула:
КО = ОП1+ ОП2
където:          ОП1е оценката по показател П1;
ОП2е оценката по показател П2.

Оценката на предложенията по показател П1ще се изчислява по следния начин: офертата, съдържаща най-ниска предложена цена ще получи максималния размер – 70 точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:
ОП1=   Цминх 70
Цi

където:          Цмине най-ниската предложена цена;
Цiе предложената цена в съответната оценявана оферта.

Максималната оценка на съответното предложение по показател П1(предложена цена) е 70 (седемдесет) точки.

Оценката на предложенията по показател П2ще се изчислява по следния начин: офертата, съдържаща най-кратък предложен срок за изпълнение ще получи максималния размер – 30 точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:
ОП2=   Цминх 30
Цi

където:          Цмин е най-ниската предложена цена;
Це предложената цена в съответната оценявана оферта.

Максималната оценка на съответното предложение по показател П2(предложен срок за изпълнение) е 30 (тридесет) точки.

Комплексната оценка на всяка подадена оферта представлява сбор от получените точки по показател П1и показател П2.
Класирането на кандидатите се извършва по съответния брой точки, получени като обща (комплексна) оценка на офертите. На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка на предложението.

6.3.За направения избор всички кандидати, подали оферти, ще бъдат уведомени.

7. Разноски по подготовка на офертата и участието
Кандидатът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

8. Допълнителна информация
„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

С класирания на първо място участник в процедурата, Дружеството ще сключи договор в срок до 5 (пет) дни при постигнато съгласие по всички клаузи по договора в рамките на този срок. В случай, че не бъде постигнато съгласие за сключване на договора с класирания на първо място кандидат, Дружеството има правото да покани последователно следващите по ред класирани кандидати.

За допълнителна информация: Георги Петков, тел. 0888421078.