Обяви

 

Извършване на независим финансов одит на “Ел Би Булгарикум” ЕАД

19.05.2014

“Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на Дружеството за отчетната 2014 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2013 г. е в размер на 37 179 хил.лева.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в десетдневен срок от датата на публикацията на адрес: „Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София, ул.„Съборна”  № 9 и да съдържат:

1.    Обща цена на одита;
2.    Брой работни часове за проверка и заверка;
3.    Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: тел. 02/987 30 10и 0884 723 774 – Татяна Захариева

Обявата ще бъде публикувана във вестник „Монитор“ на 19.05.2014г.

Краен срок за подаване на оферти -28.05.2014г.до 17:00часа.