Обяви

 

Избор на изпълнител/и – кредитна/и институция/и, за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

17.07.2017


П О К А Н А

 

за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне
на финансови услуги на
“Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София

На основание т. 4.3. от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г., посл. изм. и доп. бр. 70 от 11.09.2015 г.) и ПМС 127 от 27 Май 2013 г. за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (наричано по-долу също така „Дружеството“ или „Възложителя“) отправя настоящата покана до всички заинтересовани институции да представят оферта за предоставяне на финансови услуги, за срок от 2 (две) календарни години при условията, посочени по-долу.

 

І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на изпълнител/и – кредитна/и институция/и, за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, както следва:

 1. Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити; за разполагаеми средства на Дружеството, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни банкови сметки.
 2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. откриване и обслужване на разплащателни сметки на Дружеството, условия за международни разплащания, извършване на парични преводи в лева и валута, получаване на преводи във валута, касови операции в лева и валута, инкасо и др.

ІІ. Условия за участие

Участниците следва да бъдат кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции с функциониращи банкови представителства в гр. София и гр. Видин и да подготвят и представят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана.

III. Съдържание на офертата

 1. Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка – оригинал или копие, заверено с „Вярно с оригинала“ от надлежен представител на участника.
 2. Актуален дългосрочен кредитен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг.
 3. Документи по преценка на участника, съдържащи информация, относима към предмета на настоящата процедура.
 4. Оферта по приложен към настоящата покана образец (Приложение № 1).

Забележка: Образецът на оферта в електронен формат може да бъде изтеглен от сайта на Министерство на икономиката и/или от сайта на Дружеството www.lbbulgaricum.bg

Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или от лице, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към офертата оригинал или заверено от него копие на пълномощното.

Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

 1. Представяне на офертите
 2. Начин на представяне на офертите: офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик по поща (с обратна разписка), куриер или на ръка. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. III от настоящата покана.

Върху плика се поставя следния надпис: (1) Оферта за предоставяне на финансови услуги на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност  – факс и електронен адрес.

 1. Място и срок на представяне на офертите: офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (от 8:30 ч. до 17:00 ч.), находящо се в Централно управление на Дружеството в гр. София 1000, ул. „Съборна“ № 9, в срок до 10 (десет) работни дни от публикуване на настоящата покана на интернет страницата на Министерство на икономиката. Оферти след указания срок не се приемат.
 2. Срок на валидност на офертите: офертите следва да имат срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

VІ. Методика и критерии за определяне на комплексна оценка на офертите

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е разглеждане, оценка и класиране на  офертите в следната последователност:

 1. Проверка на пълнота и съответствие на предоставените документи: Офертите, които не отговарят на съществените изисквания на публичната покана и приложенията към нея се отстраняват след мотивирана обосновка от комисията. Показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие и отговарят на обявените от „Възложителя“ изисквания. Участник, чиято оферта е изготвена по начин, който не дава възможност да бъде оценена по всеки от елементите на настоящата методика, подлежи на отстраняване.
 2. Офертите ще бъдат класирани по критерия “икономически най-изгодна оферта”, определена въз основа на комплексна оценка съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

Критерии /показатели/

за избор на изпълнител/и за предоставяне на финансови услуги

и относителна тежест на всеки от тях в комплексната оценка

 


№ по

ред

І. Неколичествени показатели (НП)

/тежест 40т. при изчисляване на комплексната оценка/

НП

очки/

1. Наличие на клонове в гр. Видин: да -5т. ;  не -0т 10 точки
2. Предлагани „гъвкави“ депозити в щатски долари /депозити с възможност за внасяне и за теглене на суми без това да нарушава договорените лихвени условия/: да – 10т; не – 0т.    10 точки
3. Актуален дългосрочен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг

–        за най-високо ниво от ААА до АА- или Ааа до Аа3 или еквивалентно – 10 т.

–        за А+ до А- или А1 до А3 или еквивалентно – 8 т.

–        за ВВВ+ до ВВВ- или Ваа1 до Ваа3 или еквивалентно – 6 т.

–        за ВВ+ до ВВ- или Ва1 до Ва3 или еквивалентно – 4 т.

–        за В+ до В- или В1 до В3 или еквивалентно – 2 т.

–        за по-ниски нива – 0 т.

до 10 точки
4. Надеждност на платформа за интернет банкиране с достъп чрез квалифициран електронен подпис :

–        при интернет банкиране с достъп чрез КЕП и не по – малко от три програми за защита -10 т

–        при интернет банкиране с достъп чрез КЕП и по – малко от три програми за защита – 5 т

–        при интернет банкиране с друг достъп – 0 т.

до 10 точки
  Общо неколичествени показатели 40 точки

 

№ по

ред

ІІ. Количествени показатели (КП)

/тежест 60т. при изчисляване на комплексната оценка/

КП

очки/

1. Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в лева, в т.ч. регулярни извлечения до 5 точки
2. Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в щатски долари, в т.ч. регулярни извлечения до 5 точки
3. Такси/комисиони за касови операции в лева
Вноска на каса до 20 хил. лв.

Оферта без такса получава максимален брой точки – 6т.

Оферта с такса не получава точки – 0т.

 

до 6 точки
4. Такси/комисиони за касови операции във валута
Теглене на каса до 10 хил. валутни единици до 2 точки
5. Такса за наредени вътрешнобанкови преводи в лева през интернет банкиране
  Оферта без такса получава максимален брой точки – 3т.

Оферта с такса получава максимум – 1т.

до 3 точки
6. Такса за наредени междубанкови преводи БИСЕРА през интернет банкиране до 5 точки
7. Такси/комисиони за  получени преводи във валута от други банки
  Оферта без такса получава максимален брой точки – 6т.

Оферта с такса получава максимален брой точки -3т.

до 6 точки
8. Такси/комисиони за изходящи валутни преводи в щатски долари до 6 точки
9. Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари до 2 точки
10. Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в евро до 2 точки
11. Годишен лихвен процент по депозит, съгласно т.І.2. до 6 точки
12. Месечна такса за обслужване на ПОС Терминал до 2 точки
13. Комисионни за обслужване на плащания чрез ПОС Терминал, за карти издадени в Република България до 3 точки
14. Комисионни за обслужване на плащания чрез ПОС Терминал, за карти издадени в чужбина до 3 точки
15. Такса за масово плащане на работни заплати до 4 точки
Общо количествени показатели 60 точки
Приложение 1