Обяви

 

Избор на застраховател за застраховката „Гражданска отговорност”

05.11.2012

Ел Би Булгарикум ЕАД отправя настоящата покана за участие в процедура и подаване на оферта за избор на застраховател за застраховката „Гражданска отговорност” за автомобилите на Дружеството с териториално покритие – Република България.

Нужно е офертата да съдържа най-малко следното:

1. Представяне на застрахователната компания – кандидат, удостоверение за актуално състояние;

2. Предлаган размер на застрахователната премия ;

Документите в предложението (офертата) се представят в оригинал или във вид на копия, заверени от надлежния представител на кандидата за вярност с оригинала. В случай, че копията на документите са заверени от упълномощено лице в предложението (офертата) следва да бъде приложено нотариално заверено пълномощно, с което кандидатът (упълномощаването трябва да изхожда от законния представител на кандидата) изрично упълномощава лицето, заверило документите за извършването на това действие.

В случай на проявен интерес, офертата за изпълнение на предмета на процедурата следва да бъде представена в деловодството на ЕлБиБулгарикум ЕАД в гр. София, ул. “Съборна” № 9, етаж 2-ри – в срок до 16.00 часа на 20.11.2012 год., включително.
Телефони за справка: + 359 2 987 29 01

Предложението (офертата) се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се поставя следния надпис:

Оферта за Застраховка „Гражданска отговорност”

Подател:
(пълно наименование и адрес)

Подадените оферти се вписват в специален регистър на ЕлБиБулгарикум ЕАД, съдържащ входящия им номер, датата и часа на тяхното постъпване.

Няма да бъдат разглеждани оферти, подадени след посочения по-горе краен срок.