Обяви

 

Избор на застраховател за задължително застраховане

16.10.2013

“ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” – С О Ф И Я

            На основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

О Б Я В Я В А:

Конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД (Дружеството) за 2013-2014година.
Балансовата стойност на имуществото, подлежащо на застраховка към 30.06.2013г. в лева, е за:
–        сгради                                                                                    5 804 000 лв.
–        машини и оборудване                                                             2 407 000 лв.
–        съоръжения                                                                            331 000 лв.
–        други ДМА                                                                              146 000 лв.

1. Общи и специални условия
Обхватът на покритите рискове задължително следва да включва: пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, наводнение, земетресение, като се застраховат и разходите за предотвратяване или ограничаване на разрушителното действие на застрахователното събитие за почистване, привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества, след настъпилото застрахователно събитие.

2. Местонахождение на дълготрайните материални активи на Дружеството:
2.1.           град София – ул. „Съборна” № 9, ул. „Малашевска” № 12 – А, ж.к. „Лагера”, бл. 44, четири офиса, партер; ул. „Костур” № 3.
2.2.          град Видин – Южна промишлена зона;
2.3.          гр. Китен, обл. Приморско, ул. „Вапцаров” № 2, почивна станция;
2.4.          Млекоохладителни вани, собственост на Дружеството в млекоизкупвателни пунктове в страната.

3. Срок на застраховката
Дванадесет месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. Съдържание на офертата
4.1. Представяне на застрахователната компания;
4.2. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3(три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти – копие, заверено от участника.
4.3.Лиценз за извършване на застрахователна дейност – копие, заверено от участника.
4.4.Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност – копие, заверено от участника.
4.5.Конкретни предложения за обхват на покритите рискове, които следва да включват задължително посочените в общите и специалните условия по т. 1 по-горе.
4.6.Размер на дължимата реална застрахователна премия, начин и условия на плащане.
4.7.Отстъпки и преференциални условия.
4.8.Проект на договор – участникът следва да представи проект на договор, в който да бъдат отразени всички изисквания, съдържащи се в настоящата обява, както и конкретните предложения на участника.
Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал на пълномощното.Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат.

5. Представяне на офертите
5.1. Начин на представяне на офертите
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 4.
Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1)Оферта за участие в конкурс за задължително застраховане „Имущество” в „Ел Би Булгарикум” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
5.2. Място и срок на представяне на офертите
Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 31.10.2013 година. Телефон за връзка: 02 987 03 00
Оферти след указания срок не се приемат. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра и съответната оферта се връща незабавно на участника.

6. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

7. Оценяване и класиране на офертите
7.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. 4 по-горе.
7.2. Начин и ред за класиране
Класирането ще се извърши по критерия„най-ниска цена”, представляваща най-нисък размер на реалната застрахователна премия, с включени отстъпки и преференциални условия, както и възможност за разсрочено плащане /на вноски/.
7.3. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени.

8. Разноски по подготовка на офертата и участието
Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАДне заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

9. Допълнителна информация
„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.
Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател и договорът подлежат на одобрение от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В срок до 10 дни от получаване на одобрението по предходното изречение, Възложителят ще сключи договор с одобрения застраховател.