Обяви

 

Избор на доставчици на сурово краве и овче мляко

13.03.2023

ОБЯВА

 

С оглед поддържане и насърчаване на родния млекодобив и производство, запазване вкуса на традиционните български млечни продукти, както и с оглед защита интереса на потребителите, „Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява конкурсна процедура за избор на доставчици на сурово краве и овче мляко за дългосрочно сътрудничество за обезпечаване нуждите на Производственото си предприятие в гр. Видин, Южна промишлена зона.

Наименование и предмет на процедурата: „Избор на доставчици на сурово  краве и овче мляко“

Описание на предмета на доставката: Сурово краве и овче мляко, отговарящо на нормативните хигиенни и качествени изисквания, съгласно съгласно Регламент (EO) 853/2004 на Европейския регламент и на Съвета относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход, Приложение II, раздел IX

Цената на суровото мляко се определя от доставчика, участник в конкурсната процедура. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия към датата на подаване на офертата с  възможност да бъде предоговаряна, съобразно сезонните специфики на суровото мляко и статистическите цени на сайта на САПИ (Система за агропазарна информация).

Общи и специални условия:

 1. Доставчикът на сурово мляко трявба да е вписан в регистрите на МЗХ като производител на сурово мляко (ферма) или като първи изкупвач на сурово мляко;
 2. Доставчикът на сурово мляко следва да няма задължения към държавния фиск, както и неплатени осигурителни задължения с настъпил падеж. За удостоверяване на този факт доставчикът попълва декларация.
 3. Доставяното сурово мляко да отговаря на нормативните хигиенни и качествени изисквания, съгласно Регламент (EO) 853/2004 на Европейския регламент и на Съвета относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход, Приложение II, раздел IX .
 4. Възможност/невъзможност за транспортиране на суровината;
 5. Доставчиците следва да предлагат единствено и само българско сурово мляко, т. е. с произход от България;
 6. Доставките да се извършват стриктно по месечен график, определен от „Ел Би Булгарикум“ ЕАД и съгласуван с доставчика

Срок на договора: съгласно минималните законови изисквания, считано от датата на подписване на договора за доставка на сурово мляко.

Съдържанието на офертата:

 1. Кратко описание на доставчика, вкл. представяне на копие от удостоверението за регистрация на доставчика като производител на сурово мляко (ферма) или като първи изкупвач на сурово мляко;
 2. Предложена цена с или без включен транспорт, с уточнение на възможността за транспортиране на млякото от страна на доставчика;
 3. Предложено количество за седмична доставка;
 4. Ритмичност на доставките – възможност за стриктно съобразяване с графика на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД;
 5. Отстъпки и преференциални условия.

Представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени по горе. Върху плика с офертата се поставя надпис „ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА СУРОВО МЛЯКО“, име на доставчика, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Място и срок за представяне на офертите

Офертите се представят по пощата или с куриер, лично или чрез упълномощен представител в деловодството на „Ел Би Булгарикм“ ЕАД, находящо се в центаралния офис на Дружеството: гр. София 1113, ул. „Тинтява“ 86 или в Производствена база Видин, Южна промишлена зона, гр. Видин 4000, всеки работен ден  до 16 часа .

Дата и място на провеждане на конкурса

Предложенията се разглеждат от Комисията за разглеждане, оценка и класиране.

Оценяване и класиране на офертите:

Офертите, които не отговаря на посочените изисквания се отстраняват след мотивирана обосновка на Комисията.

Класирането ще се извърши по следните критерии:

 1. Предложена най-ниска цена;
 2. Надеждност и доверие към доставчика, съгласно внедрената в Дружеството система за безопасност на храните, вкл. но не само, съгласно следните критерии:
 • История на доставчика като добър доставчик;
 • Продължителност на бизнеса с доставчика;
 • Отдалеченост на фермата от гр. Видин.

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира и да прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. За всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум“ ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било ангажименти към тях, включително и за сключване на договор.

Възложителят уведомява всички участници, че изборът на доставчик подлежи на одобрение от Съвета на директорите, по предложение на Комисията за разглеждане, оценка и класиране.

В срок от 5 дни след приключване на съответната конкурсна процедура по избор на доставчик, председателят на комисията ще представи доклад във връзка с постъпилите оферти и протоколът от заседанието на комисията, на което са разгледани и класирани постъпилите оферти, както и предложението за избор на доставчик.