Обяви

 

Задължителна застраховка “Трудова злополука”

22.10.2013

“Ел Би Булгарикум” ЕАД набира оферти за задължителна застраховка “Трудова злополука” за списъчния състав на Дружеството за 2014 година.

Предложенията трябва да съдържат:

1. Покрити рискове:
–    смърт от трудова злополука;
–    трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука;
–    временна загуба на трудоспособност от трудова злополука.

2. Застрахователни суми.

3. Застрахователна премия – процент от застрахователната сума, изчислена съобразно изискванията на Наредбата за задължителното застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука”.

Офертите трябва да бъдат поставени в запечатани пликове, адресирани до: гр. София, ул.Съборна № 9, “Ел Би Булгарикум” ЕАД.

Срокът за набиране на офертите е 10 дни от датата на публикуваната обява на сайта на дружеството.

Телефони за справка: 02 987 2901.