Обяви

 

ЗАДАНИЕ за избор на доставчик на биоразградими торбички

26.06.2023

I . ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда Приета с ПМС № 354 на 26.10.2021 г., обнародвана в ДВ брой 91 на 02.11.21 г., и допълнена/изменена с ПМС № 419 на 14.12.2022 г., обнародвана в ДВ брой 100 на 16.12.2022 г, „Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява процедура по събиране на оферти за доставка на биоразградими торбички.

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Наименование на продукта Брой Размери
1 Биоразградими торбички 80 000 Мин. 33см х

55см

Дебелина: 25 микрона

Печат, цвят: 1+1
( Двустранен печат с по един цвят)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата да включва следното:
1. Срок на производство

2. Начин на плащане

3. Условия на доставката

 

III. ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Наименование  на продукта БРОЙ Ед. Цена в лева без ДДС Ед. Цена в лева с ДДС ОБЩА цена в лева без ДДС ОБЩА цена в лева с ДДС
Биоразградими торбички 80 000        

 

Заинтересованите лица  могат да изпращат предложения /оферти/ на следният адрес:  гр. София. П.К. 1113, ул. Тинтява № 86 или на електронната поща на дружеството, както следва: office@lbbulgaricum.bg.