Обяви

 

Процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ за моторно превозно средство (МПС), собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (Дружеството), за срок от една година.

19.10.2023

 „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, с ЕИК 831622969, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1113, ул. „Тинтява“ № 86, на основание чл. 29, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

О Б Я В Я В А:

 

Процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ за моторно превозно средство (МПС), собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (Дружеството), за срок от една година.

І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на МПС, собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

 1. Описание на обекта

Обект за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“:

Товарен автомобил марка Форд Трък, модел 2642Т HR – триосен, рама № NM0LTXP6LPC95080, оборудван с цистарна за мляко марка ATHERIS SP, модел С54154, идентификационен номер 00065, година на производство 2023 год., с общ обем на четирите камери 15010, с удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство № 026780/11.07.2023 год. на МТС, ИА „Автомобилна администрация“.

 

Начална цена:

Цената на застраховка „Каско“ и застраховка „Гражданска отговорност“ се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочените застраховки към 2023 г. и със спецификите на конкретното движимо имущество, посочено в т. II, но не по-ниска от 350 000 лева.

III. Срок на застраховката:

Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на застрахователната полица по застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“.

 1. IV. Съдържание на офертата
 2. Лиценз за извършване на посочените видове застраховки, издадени по реда на Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника;
 3. Декларация/документ, удостоверяващ/а, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване;
 4. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
 5. Предложение относно:

4.1. застраховка „Гражданска отговорност“ – застрахователна премия (размер) за конкретното МПС, собственост на Дружеството, посочено в т. II;

4.2. застраховка „Каско“:

а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП;

Забележка: Покритите рискове – неограничен брой ПТП на паркинг и кражба на външни детайли се удостоверяват с декларация от кандидата, неразделна част от Предложението.

б) застрахователна премия (размер) за конкретното МПС, собственост на Дружеството, посочено в т. II;

в) застрахователна стойност (размер) за конкретното МПС, собственост на Дружеството, посочено в т. II.

Забележка: Застрахователната премия на автомобила, подробно описан в т. II., следва да осигурява отстраняване на всички щети в „доверен сервиз” или щетите да бъдат изплатени в паричен еквивалент.

 1. Общи условия на предлаганите застраховки.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упрълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Офертите могат да бъдат представени и чрез застрахователен брокер/агент. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

 1. Представяне на офертите
 2. 1. Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. IV.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за задължително застраховане „Гражданска отговорност” и „Каско“ на МПС, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

 1. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят по пощата или с куриер  (с обратна разписка), лично или чрез упълномощен представител в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1113, ул. ”Тинтява” № 86, ет. 4, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 06.11.2023 година. Оферти след указания срок не се приемат.

Телефон: 02 987 91 07; електронна поща: office@lbbulgaricum.bg

 1. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

 

 

 

VII. Оценяване и класиране на офертите

 1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документите, описани в т. IV по-горе, както и няма да бъдат оценявани оферти, в които е предвиден лимит на отговорността на застрахователя и процентно самоучастие на застрахованото лице при настъпване на застрахователното събитие.
 2. Начин и ред за класиране

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“, представляваща най-нисък общ размер на предложената застрахователна премия по застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“, с включени отстъпки и преференциални условия.

 1. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени.

VIII. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

 1. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Решението за избор на застраховател се одобрява от Едноличния собственик на капитала – „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. В срок до 10 дни от получаване на одобрението по предходното изречение „Ел Би Булгарикум“ ЕАД ще сключи договор с одобрения застраховател.

Оглед на обекта, предмет на настоящата процедура, може да се извърши на 25.10.2023г. в часовете от 10.00 до 12.00 часа, след предварителна уговорка на телефон  : 02 987 91 07

 

 

 

 

 

Изпълнителен директор:

/Ивайло Лилов/