Обяви

 

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, с ЕИК 831622969, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1113, ул. „Тинтява“ № 86, на основание чл. 29, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

29.03.2024

О Б Я В Я В А:

 

Процедура за избор на застраховател за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и доброволна застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (Дружеството), за срок от една година.

І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на автомобилите (МПС), собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

 1. II. Описание на обекта

Съгласно Приложение № 1.

Цена:

Цената на застраховка „Каско“ и застраховка „Гражданска отговорност“ се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена със спецификите на всяко едно от движимите МПС, посочени в т. II, съгласно Приложение № 1, но не по-ниска от пазарната стойност на обекта на застраховане, а за новопридобити автомобили, съобразно стойността на придобиване. Предоставените оферти следва да включват обобщена крайна цена на застрахователната услуга с включени данък, гаранционен фонд, стикер и др. присъщи разходи за услугата.

III. Срок на застраховката:

Една година, считано от датата на издаване на застрахователната полица по настоящата процедура за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ или датата следваща деня на изтичане на действащата застраховка на МПС.

 1. IV. Съдържание на офертата
 2. Лиценз за извършване на посочените видове застраховки, издадени по реда на Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника;
 3. Декларация/документ, удостоверяващ/а, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване;
 4. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
 5. Предложение относно:

4.1. Застраховка „Гражданска отговорност“ – застрахователна премия (размер) за всяко конкретно МПС, собственост на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1.

4.2. застраховка „Каско“:

а) задължително минимално покритие за следните рискове: пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой щети на паркинг в паркирало състояние на МПС, злоумишлени действия на трети лица, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП, експлозия, удар от мълния, падане на ледени късове и снежни маси, умишлен палеж, кражба на допълнително монтирано оборудване, помощ на пътя при техническа повреда или възникване на застрахователно събитие без ограничение в пробега и броя на (предходни) събития;

Забележка: Покритите рискове – неограничен брой щети на паркинг в паркирало състояние на МПС и кражба на външни детайли се удостоверяват с декларация от кандидата, неразделна част от Офертното предложението. Възможност за включване на застрахователно покритие „злополука на лицата“ ще бъде считано за предимство при равни други условия в офертните предложения.

б) не се допускат: лимит на отговорност на застрахователя и самоучастие на застрахования;

в) застрахователна стойност (размер) за всяко конкретно МПС, собственост на Дружеството посочено в Приложение I  и общо за всички МПС следва да бъде определяна по стойност на придобиване за новопридобити и възстановителна (пазарна) за съществуващи. Оценката на новопридобитите следва да бъде свързана със следните параметри за новопридобити автомобили: марка – „Ивеко“, модел – „Дейли 50С35“, брой – 2 броя, година на производство – 2023 г., единична цена на придобиване – 199 676,22 лв. с включен ДДС и марка – „Шкода“, модел – „Октавия – Бизнес Едишън“, брой – 2 броя, година на производство – 2023 г., единична цена на придобиване – 89 858,56 лв. с включен ДДС;

Забележка: Застрахователната премия на автомобила, подробно описан в т. II., Приложение № 1, следва да осигурява отстраняване на всички щети за новопридобити МПС в „гаранционен сервиз“ до изтичане срока на гаранционно обслужване, а за всички останали  да предоставят право на избор между „доверен сервиз” или изплащане на щетите в паричен еквивалент.

 

 1. Общи условия на предлаганите застраховки.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Офертите могат да бъдат представени и чрез застрахователен брокер/агент. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

 

 1. V. Представяне на офертите

 

 1. Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик. В плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. IV.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за задължително застраховане „Гражданска отговорност” и „Каско“ на МПС, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

 

 1. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят чрез пощенска услуга, от застрахователен брокер или чрез представител на застрахователя в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1113, ул. ”Тинтява” № 86, ет. 4, всеки работен ден, в срок до 17:00 часа на 12.04.2024 година. Оферти след указания срок не се приемат.

Телефон: 02 988 26 04; e-mail: office@lbbulgaricum.bg

 

 1. VI. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

 

VII. Оценяване и класиране на офертите

 1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документите, описани в т. IV по-горе, както и няма да бъдат оценявани оферти, в които е предвиден лимит на отговорността на застрахователя и процентно самоучастие на застрахованото лице при настъпване на застрахователното събитие.
 2. Начин и ред за класиране

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“, представляваща най-нисък общ размер на предложените застрахователни премии по застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“, с включени отстъпки и преференциални условия.

 

 

 

VIII. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

Документацията на настоящата конкурсна процедура е безплатна и може да бъде свалена в 14-дневен срок от публикуването на обявата на интернет страницата на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД (www.lbbulgaricum.bg), „Държавна консолидационна компания“ЕАД и Агенция за публичните предприятия и контрол.

С цел формиране на ценови оферти, Дружеството предоставя на участниците в конкурсната процедура необходимата информация относно движимото имущество, подробно описано в Приложение № 1 – обект на застраховане на Телефон: 02 988 26 04; e-mail: office@lbbulgaricum.bg

 1. IX. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Решението за избор на застраховател се одобрява от Едноличния собственик на капитала – „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.

В срок до 10 дни от получаване на одобрението по предходното изречение „Ел Би Булгарикум“ ЕАД ще сключи договор с одобрения застраховател.

Оглед на обектите, предмет на настоящата процедура, може да се извърши на 01.04.2024г в часовете от 10.00 до 12.00 часа, след предварителна уговорка на телефон 02 987 29 01.

 

 

Изпълнителен директор:

/Ивайло Лилов/