Обяви

 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява открита конкурсна процедура за избор на доставчици на сурово краве мляко за обезпечаване нуждите на Производственото си предприятие в гр. Видин

12.03.2024

ОБЯВА

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява открита конкурсна процедура за избор на доставчици на сурово краве мляко за обезпечаване нуждите на Производственото си предприятие в гр. Видин, Южна промишлена зона.

Наименование и предмет на процедурата: „Избор на доставчици на сурово  краве мляко за нуждите на Производствена база Видин“

Срок за набиране на предложенията: от 12.03.2024 год. до 19.03.2024 год. за месец април 2024 година.

Описание на предмета на доставката: Сурово краве мляко, отговарящо на нормативните хигиенни и качествени изисквания, съгласно Регламент (EO) 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход и на Наредба № 5 от 02.05.2023 год. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

Общи и специални условия:

 1. Доставчикът на сурово краве мляко трябва да е вписан в регистрите на МЗХ като производител на сурово мляко (ферма) или като първи изкупвач на сурово мляко;
 2. Доставяното сурово краве мляко да отговаря на нормативните хигиенни и качествени изисквания, съгласно Регламент (EO) 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход и на Наредба № 5 от 02.05.2023 год. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.
 3. Възможност/невъзможност за транспортиране на суровото краве мляко до Производствена база Видин;
 4. Доставчиците следва да предлагат сурово краве мляко с произход от България;
 5. Доставките ще се извършват по месечен график, определен от „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, при максимално дневно количество за доставка – 25 тона.
 6. Суровото краве мляко не трябва да съдържа несвойствени вещества, които променят натуралния му състав.
 7. Доставките на сурово краве мляко се фактурират в рамките на 3 работни дни.
 8. Проект на договор, предложен от „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, в който ще бъдат включени всички изисквания, съдържащи се в настоящата обява, включително но не само, относно: изпълнение, качество, срок, санкции при неизпълнение и други общи и специални условия.

 Съдържанието на офертата:

 1. Кратко описание на доставчика, включително представяне на копие от удостоверението за регистрация на доставчика като производител на сурово мляко (ферма) или като първи изкупвач на сурово мляко;
 2. Предложена цена с и без включен транспорт, с уточнение на възможността за транспортиране на млякото от страна на доставчика. Предложената цена следва да бъде формирана при показатели на суровото краве мляко – 3,6 % масленост и 8,5 % СБО;
 3. Предложено (възможно) количество на сурово краве мляко за еднократна и за месечна доставка;
 4. Ритмичност на доставките – възможност за съобразяване с графика на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД;
 5. Отдалеченост на доставчика от Производствена база Видин.

Представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени по-горе. Върху плика с офертата се поставя надпис „ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО“, име на доставчика, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Място и срок за представяне на офертите

Офертите се представят по пощата или с куриер, лично или чрез упълномощен представител в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството: гр. София 1113, ул. „Тинтява“ 86, всеки работен ден, в срок от 12.03.2024 г. до 17 часа на 19.03.2024 г.

Офертите, които не отговаря на посочените изисквания не се допускат до участие.

Възложителят уведомява всички участници, че изборът на доставчик подлежи на одобрение от Съвета на директорите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.