Обяви

 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД , на основание чл. 15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и заповед № 6/09.01.2017 год. на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА – 5 броя леки и товарни автомобили / МПС/съгласно Приложение № 1

13.01.2017

О Б Я В А

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД , на основание чл. 15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и заповед № 6/09.01.2017 год. на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА – 5 броя леки и товарни автомобили / МПС/съгласно Приложение № 1.

Началната тръжна цена за  МПС е определена от лицензиран оценител.

Стъпка на наддаване – в размер на 1 % от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 30.01.2017 год. от 10. 00 часа в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9.

Тръжната документация за участие в търга може да се получи  до 16.00 часа на 26.01.2017год. от Деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, ет. 1 или производствена база Видин, Южна промишлена зона. Цена на тръжната документация – 30 лева.

Депозитът за участие е в размер на 30 % от началната тръжна цена на обекта.

Всички плащания се извършват в български лева чрез банков превод по сметката на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД в Централна кооперативна банка, клон Централен, IBAN: BG28CECB97901011000900, BIC: CECBBGSF.

Оглед на обектите по местонахождение може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.01.2017 година, след закупуване на тръжната документация.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9, в срок до 16.00 часа на 27.01.2017година.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 16.02.2017 год. от 10.00 часа, при условията на първоначалния търг, като заявления за участие се подават до 16.00 часа на предходния работен ден.

Всички разходи по прехвърляне на собствеността на МПС са за сметка на купувача.

За информация – тел. 02/ 987 29 01.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

С П И С Ъ К  НА   М П С

 

МАРКА МОДЕЛ Регистр.№ Година на първ. регистрация Първоначална

стойност в лева

/с вкл. ДДС/

1 МЕРЦЕДЕС 220 Ц СА 3890 КВ    2007    8 690.00
2 РЕНО КЛИО СА 1345ММ    2008    2 860.00
3 ОПЕЛ ВЕКТРА СА 0229 КВ    2007    3 260,00
4 ОПЕЛ ЗАФИРА СА 0228 КВ    2007    3 030.00
5 ХОНДА АКОРД С 8588 ХН    2005    5 170,00
           

 

 

 

09.01.2017 година

София