Обяви

 

Доставка и третиране с препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация

06.04.2012

„Ел Би Булгарикум” ЕАД („Дружеството”) провежда процедура – пазарно проучване за избор на изпълнител, на когото да бъде възложено изпълнение на поръчка с предмет „Доставка и третиране с препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация” в „Ел Би Булгарикум” ЕАД, Производствена база Видин.
В тази връзка, „Ел Би Булгарикум” ЕАД Ви кани да представите оферта за доставка на и третиране с препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация” в Производствена база Видин на Дружеството, при условията, посочени в тази обява и приложенията към нея.

            1. Общи условия

            1.1. Предмет: Доставка на и третиране с препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация” в „Ел Би Булгарикум” ЕАД, Производствена база Видин.
Описание и обхват: Изпълнителят на поръчката следва да доставя и третира с препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация в Производствена база Видин на Дружеството („Базата”) за срок от датата на подписване на договора до 31.12.2013 г.
Изисквания относно условията и реда за извършване на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията (ДДД): Извършването на ДДД следва да бъде правено в съответствие с нормативните изисквания с препарати при спазване на условията на издадено разрешение за пускането им на пазара, както и на изискванията, посочени в етикетите на препаратите. Обработките против летящи и пълзящи насекоми и дератизация следва да бъдат извършвани, както на външната инфраструктура (с площ в размер на 16 365 кв.м.), така и на закрита площ (в размер на 6 229 кв.м.) в Базата, при честота на обработката не по-малко от два пъти месечно. Следва да бъде извършвана още и суха дезинфекция против мухъл и плесени; да бъде изготвена схема на капаните, примамките и инсектицидните лампи в предприятието, както и да бъдат отчитани капаните (мъртви гризачи и изядена отрова). За всяка една от посочените по-горе дейности и ДДД обработка следва да се съставя протокол по образец в два еднакви екземпляра – по един за Дружеството и изпълнителя.
1.2.Място на изпълнение: Производствена база Видинна „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находяща се в гр. Видин, Южна промишлена зона.
1.3. Срок за изпълнение: От датата на подписване на договора до 31.12.2013 г.

2. Условия за участие
Кандидатите трябва да представят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата обява.

3. Съдържание на офертата

3.1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3(три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти – оригинал или копие.
3.2. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че кандидатът е регистриран по ДДС – копие.
3.3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ – копие. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър, документ за регистрация по БУЛСТАТ не следва да бъде прилаган.
3.4. Списък на лицата, които ще извършват услугата, придружен с копия на Удостоверения на всеки един от списъка за правоспособност за изпълнител на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности, издадени на основание Наредба № 3 от 2005 год. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Списъкът следва да бъде подписан от законния представител на кандидата или упълномощено от него лице, с изрично нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал на пълномощното).
3.5. Уведомление до Министерство на здравеопазването, дирекция „Обществено здраве” за извършване на дейност по дезинфекция, дезинсекция и дератизация – копие.
3.6. Удостоверение за правоспособност за ръководител на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности, издадено на основание Наредба № 3 от 2005 год. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – копие.
3.7.Описание на препаратите за извършване на дейности по ДДД, както и копие на издаденото разрешение от министъра на здравеопазването за пускането им на пазара по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
3.8.Декларация в свободен текст от кандидата, че ще извършва дейности по ДДД обработките с биоциди, разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
3.9.Декларация в свободен текст от кандидата, че ще извършва дейности по ДДД при спазване на всички относими норми на действащото законодателство.
3.10. Подробна информация относно начина на извършване на дейностите по ДДД (включително, но не само: условия, ред, честота).
3.11. Минимум 3 (три) препоръки за добро изпълнение.
3.12. Финансово предложение (Приложение № 1) – посочено като месечната цена в лева без ДДС за извършване на услугата по доставка и прилагане на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
3.13. Проект на договор, предложен от кандидата, в който да бъдат включени всички изисквания, съдържащи се в настоящата покана, включително, но не само, относно: изпълнение, качество и срок.
Всички документи се представят на български език. Документите, представени във вид на копия, следва да бъдат заверени на всяка страница като „Вярно с оригинала” с подпис на лицето/ата, представляващо/и кандидата и печат.

4. Представяне на офертите

4.1. Начин на представяне на офертите
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. 3от настоящата покана.
Върху плика се поставя следният надпис: (1)Оферта за доставка и прилагане на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация в „Ел Би Булгарикум” ЕАД, производствена база Видин; (2) име на кандидата; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

4.2. Място и срок на представяне на офертите
Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9,ет. 2 всеки работен ден, в срок до 14:00 часа на 17.04.2012 г.Оферти след указания срок не се приемат.

5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

6. Цена, условия и начин на плащане

6.1. Кандидатът следва да предложи цена за извършване на услугата по доставка на третиране с препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, посочена в лева за всеки месец без ДДС за срока на действие на договора.
6.2. Заплащането на услугата по доставка на и третиране с препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация ще се извършва ежемесечно по банков път след представяне на двустранно подписаните протоколи за извършените дейности и оригинална данъчна фактура.

7. Оценяване и класиране на офертите

7.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в тази покана или към които не са приложени документи, описани в т. 3 по-горе.
7.2. Начин и ред за класиране
Класирането ще се извърши по критерия„най-ниска предложена цена”, представляваща стойността на услугата по доставка и прилагане на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за целия срок на договора.
7.3. За направения избор всички кандидати, подали оферти, ще бъдат уведомени.

8. Разноски по подготовка на офертата и участието
Кандидатът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАДне заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

9. Допълнителна информация
„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.
С класирания на първо място участник в процедурата, Дружеството ще сключи договор в срок до 10 дни при постигнато съгласие по всички клаузи по договора в рамките на този срок. В случай, че не бъде постигнато съгласие за сключване на договора с класирания на първо място кандидат, Дружеството има правото да покани последователно следващите по ред класирани кандидати.

За допълнителна информация: Живка Атанасова, тел. 0889 707 735.

Финансово предложение