Обяви

 

Документация по процедура с Публична покана

23.01.2015

Документация по процедура с Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване и апаратура в „Ел Би Булгарикум” ЕАД по обособени позиции по проект № BG161PO003-1.1.07-0537-C0001 „Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“.

Документите могат да бъдат изтеглени тук:

Декларация по чл.22, ал.2, т.1
Изисквания оферти
Оферта за участие в процедура
Публична покана
Методика за оценка ОП1 ОП3 ОП4 ОП5
Методика за оценка ОП2
Техническа спецификация
Проект договор