Обяви

 

Документация за избор на изпълнител/и с Публична покана съгласно ПМС 118/20.05.2014 г.

22.07.2014

Документация за избор на изпълнител/и с Публична покана съгласно ПМС 118/20.05.2014 г. по проект BG161PO003-1.1.07-0537-C0001 „Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“.

Публична покана
Оферта
Изисквания към офертата
Декларация на кандидата
Технически спецификации
Методика на оценка ОП1
Методика за оценка_ОП2,ОП3,ОП6, ОП12
Методика на оценка ОП4-ОП13
Проект договор