Обяви

 

Въпроси и отговори по процедура Избор на изпълнител/и с публична покана (2)

06.06.2014

По процедура Избор на изпълнител/и с публична покана по проект BG161PO003-1.1.06-0030 „Разработка на микробиален препарат с профилактичен антиканцерогенен потенциал” с предмет „Доставка на материали и консумативи за научноизследователска и развойна дейност в „Ел Би Булгарикум” ЕАД по 7 обособени позиции.

Прочетете повече тук.