Сключен договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Ел Би Булгарикум“ ЕАД сключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът е съфинансиран с безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие.