Новини

 

О Б Я В Я В А: Конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“ за МПС на Дружеството с териториално покритие – Република България за 2019 година.

30.10.2018

“ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” – С О Ф И Я 

 

            На основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала „Ел Би Булгарикум“ ЕАД („Дружеството“ и/или „ЕлБи“) и Наредба № 49/16.10.2014 година за задължителното застраховане,

 

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“ за МПС на Дружеството с териториално покритие – Република България за 2019 година.

 

 1. Общи условия

Обект на застраховка „Гражданска отговорност“ са 20 (двадесет) МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1.

Обект на застраховка „Каско“ са 20 (двадесет) МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1.

 

 1. Срок на застраховката

Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на застрахователната полица по застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“.

 

 1. Съдържание на офертата

Офертата следва да съдържа най-малко следното:

 1. Представяне на застрахователната компания – кандидат, удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти;
 2. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса за застраховането;
 3. Декларация/документ удостоверяваща че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в в съответната процедура по обявяване;
 4. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
 5. Предложение относно:

5.1. застраховка „Гражданска отговорност“ – застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

5.2. застраховка „Каско“:

а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП;

Забележка: покритите рискове – неограничен брой ПТП на паркинг и кражба на външни детайли се удостоверяват с декларация от кандидата, неразделна част от Предложението.

б) застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 2 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

в) застрахователна стойност (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 2 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

 

Забележка: Застрахователните премии за автомобилите по позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, и 20  следва да бъдат не по-малки от минималната премия на съответния застраховател, осигуряваща отстраняване на всички щети в „доверен сервиз”.

Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал на пълномощното). Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат.

 

 1. Представяне на офертите

4.1. Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. 3.

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за задължително застраховане „Гражданска отговорност” и „Каско“ на моторните превозни средства, собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

4.2. Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1000, ул. ”Съборна” № 9, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 26.11.2018 година. Оферти след указания срок не се приемат и съответната оферта се връща незабавно на участника.

 

 1. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

 

 1. Оценяване и класиране на офертите

6.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. 3 по-горе.

6.2. Начин и ред за класиране

При получаване на повече от едно предложение (оферта) за изпълнение на предмета на процедурата, съответстващо на изискванията, посочени в настоящата покана, ЕлБи ще извърши оценка на офертите и класиране на участниците по комплексна оценка, изчислена на база следните показатели и начин на оценяване:

а) Обща сума на застрахователните премии = Сумата от застрахователните премии по застраховката „Гражданска отговорност” + Сумата от застрахователните премии по застраховката „Каско” – 60 точки;

б) Обща сума на застрахователните стойности на МПС по застраховката „Каско” – 20 точки;

в) Размер на собствения капитал на кандидата – 10 точки

г) Размер на приходи от застрахователни премии на кандидата – 10 точки.

 

Оценката на офертите ще се изчислява по следния начин:

Относно показателя по буква (а):

Офертата, съдържаща най-ниско предложение по посоченият показател (обща сума на застрахователните премии), ще получи максималният брой точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:

ОС(а) =           Смин х 60

Сi

 

където:           Смин е стойността на офертата, съдържаща най-ниска стойност;

Сi е стойността на оценяваната оферта.

Относно показателите по букви (б), (в) и (г):

Офертата съдържаща най-високата стойност, респ. размер по всеки от посочените показатели, ще получи максималният брой точки, а при оценяване на всяка от останалите оферти ще се прилага следната формула:

ОС(б) =           Сi      х 20 за показателя по буква б)

Смакс

ОС(в/г) =        Сi      х 10 за показателите по букви в) и г)

Смакс

 

където:           Смакс е стойността на офертата, съдържаща най-висока стойност;

Сi е стойността на оценяваната оферта.

 

Крайната комплексна оценка на всяка подадена оферта представлява сбор от получените точки по всеки показател, като максималната оценка, която може да получи дадена оферта е 100 (сто) точки.

 

 1. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Ел Би Булгарикум” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

 1. Допълнителна информация

„Ел Би Булгарикум” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Ел Би Булгарикум” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател подлежи на одобрение от едноличният собственик на капитала. В срок до 10 дни от получаване на одобрението по предходното изречение, Възложителят ще сключи договор с одобрения застраховател.

Приложение № 1 е публикувано на електронната страница на Министерството на икономиката и на сайта на Дружеството.

Телефон за връзка 02/9872901.