Новини

 

Обява за набиране на персонал за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Разработка на пробиотичен препарат, съдържащ биоактивни пептиди с антихипертоничен и имунорегулативен потенциал и български млечнокисели бактерии с благоприятен ефект срещу високия холестерол и с антиинфламаторна активност“.

25.06.2018

Обява за набиране на персонал за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0291

Дата: 25.06.2018

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Разработка на пробиотичен препарат, съдържащ биоактивни пептиди с антихипертоничен и имунорегулативен потенциал и български млечнокисели бактерии с благоприятен ефект срещу високия холестерол и с антиинфламаторна активност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Организация: „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

Адрес на изпълнение на проекта: гр. София, ул. „Малашевска“ 14

Срок на заетост: Проект, приключващ на 31.05.2020г.

Срок за подаване на документи: до 07:30 часа на 02.07.2018г.

E-mail за подаване на документи на кандидатите: office@lbbulgaricum.bg

 

Пози-ция в ДБФП, № Длъжност по проекта Описание и изисквания
1 Експерт – изследовател Образование: висше образование, доцент или професор, образователна и научна степен доктор по молекулярна биология;

Квалификация: инженер-технолог или молекулярен биолог;

Професионален опит: минимум 20 години опит в НИРД;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – отговорен за хроматографски и масспектрални изследвания на структурата на биоактивни пептиди; изследване на анти-инфламаторни активности;

Период на заетост (в месеци): 23 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

2 Експерт – изследовател Образование: висше образование, образователна и научна степен доктор;

Квалификация: биохимик, или микробиолог, или молекулярен биолог;

Професионален опит: минимум 15 години опит в НИРД;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – отговорен за ДНК анализи на млечнокисели бактерии, ДНК-специфични профили на щамовете;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

3 Експерт – изследовател Образование: висше образование, образователна и научна степен доктор;

Квалификация: инженер-технолог;

Професионален опит: минимум 10 години опит в НИРД;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – отговорен за оптимизация на технологичните условия за развитие на млечнокисели бактерии;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

4 Експерт – изследовател Образование: висше образование, образователна и научна степен доктор;

Квалификация: инженер, или инженер по животновъдство, или инженер-технолог, или микробиолог;

Професионален опит: минимум 10 години опит в НИРД;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – отговорен за фенотипна идентификация на млечнокисели бактерии и микробиологични анализи с класически методи;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

5 Експерт – изследовател Образование: висше образование, образователна и научна степен доктор;

Квалификация: биолог, или микробиолог, или молекулярен биолог;

Професионален опит: минимум 5 години опит в НИРД;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – ДНК методи за характеризиране на микроорганизми;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

6 Експерт – изследовател Образование: висше образование, образователна и научна степен доктор;

Квалификация: биотехнолог, или технолог, или инженер-технолог;

Професионален опит: минимум 5 години опит в НИРД;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – оптимизация на ферментационни условия за развитие на микроорганизми;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

7 Експерт – изследовател Образование: висше образование;

Квалификация: молекулярен биолог, или микробиолог;

Професионален опит: минимум 2 години опит в НИРД;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – микробиологични анализи, молекулярно-биологични методи за анализ, генна експресия на важни свойства;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

8 Експерт – изследовател Образование: висше образование;

Квалификация: инженер-технолог, или зооинженер, или химик;

Професионален опит: минимум 2 години опит във физикохимични или химични анализи;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – анализи на компоненти на проби с аналитично-химични методи, анализи на метаболити от пробиотични бактерии;;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

9 Експерт – изследовател Образование: висше образование;

Квалификация: инженер-технолог, или технолог, или биотехнолог;

Професионален опит: минимум 5 години опит в НИРД;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – технологични дейности по развитие на млечнокисели бактерии, оптимизация на ферментационни условия;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

10 Експерт – изследовател Образование: висше образование;

Квалификация: биотехнолог, или технолог, или инженер-технолог;

Професионален опит: минимум 2 години опит в хранителната промишленост;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – технологични дейности, оптимизация на условия за култивиране на бактерии, подбор на бактерийни комбинации;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

11 Експерт – изследовател Образование: висше образование;

Квалификация: индустриален биотехнолог, биотехнолог, или микробиолог;

Професионален опит: не се изисква;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – микробиологични дейности за контрол на развитието на пробиотичните щамове и тяхната активност;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

12 Експерт – изследовател Образование: висше образование;

Квалификация: инженер-технолог, или технолог;

Професионален опит: минимум 3 години като технолог;

Функции (отговорности и задължения): Изследовател – оптимизация на условията на ферментация и лиофилизация, технологични дейности за създаване на прототип;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

13 Експерт – лаборант Образование: средно образование;

Квалификация: лаборант;

Професионален опит: минимум 5 години като лаборант;

Функции (отговорности и задължения): Лаборант – микробиологични дейности като лаборант;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

14 Експерт – лаборант Образование: минимум средно образование;

Квалификация: лаборант;

Професионален опит: минимум 2 години като лаборант;

Функции (отговорности и задължения): Лаборант – микробиологични дейности като лаборант, подготовка на стерилен материал, микроскопски детекции;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца (от 2-и до 23-и месец);

Часова заетост: 8 часа на ден

 

15 Експерт – лаборант Образование: минимум средно образование;

Квалификация: лаборант;

Професионален опит: минимум 3 години като лаборант;

Функции (отговорности и задължения): Лаборант – химични анализи като лаборант на метаболитни съединения от развитието на бактериите, анализи на мажорни съставки;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

16 Експерт – лаборант Образование: средно образование;

Квалификация: лаборант;

Професионален опит: минимум 2 години като лаборант;

Функции (отговорности и задължения): Лаборант – микробиологични анализи като лаборант на щамове от бактериалната колекция, микроскопски оценки;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

 

17 Експерт – лаборант Образование: средно образование;

Квалификация: лаборант;

Професионален опит: минимум 2 години като лаборант;

Функции (отговорности и задължения): Лаборант – технологични дейности, провеждане на ферментации, лабораторни лиофилизации, динамика на развитие на бактериите;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден

18 Експерт – лаборант Образование: средно образование;

Квалификация: лаборант, или оператор;

Професионален опит: не се изисква;

Функции (отговорности и задължения): Лаборант – технологични дейности като лаборант, лиофилизация, дейности по изготвяне на прототип;

Период на заетост (в месеци): 22 месеца;

Часова заетост: 8 часа на ден