Новини

 

Обява за избор на регистриран одитор

20.09.2023

 

О Б Я В А

 

„Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2023 г.

 

Обект на одита:

Годишен финансов отчет на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2023 година

Дружеството изготвя финансовия си отчет в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти

Информация:

Балансова стойност на имуществото, подлежащо на одитиране към 31.12.2022 г:  54 907 хил. лв. /сума на активите на баланса плюс приходите – без оборотни данъци/

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

 1. Цена на одита без включен ДДС
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации

 

Изисквания за допускане.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

 1. Да бъде одиторско дружество, което разполага с екип от най-малко 5 експерти, от които минимум 2-ма са регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит. Също така, минимум един от експертите следва да притежава международен сертификат за вътрешен одитор– Certified Internal Auditor (CIA).
 2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи, покриващи кумулативно следните критерии:
  1. с персонал над 100 човека;
  2. със сума на актива по-голяма от 15 млн. лв.;
  3. с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 15 млн. лв.
 3. Да съобрази в офертата изпълнението на следните изисквания, които ще

бъдат включени в договора за одит:

 • представяне на заверен годишен финансов отчет за 2023 г. и подписан отчетен/консолидационен пакет към Груповия одитор в срок до 24 март 2024 г.;
 1. Следва да няма неуредени договорни отношения с Ел Би Булгарикум ЕАД, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване на срокове по договори)
 2. Предимства при избор на участник:

Одиторско дружество, част от международна одиторска мрежа.

 

Изпълнението на изискванията по т. 1 относно регистрираните одитори, се удостоверява чрез проверка в публичния регистър към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, относно останалите експерти чрез прилагане на документ, удостоверяващ броя на заетите в одиторското дружество експерти, а относно международния сертификат за вътрешен одитор CIA – чрез прилагане на копие от сертификата.

Изпълнението на изискванията по т. 2 се удостоверява с копия от одитираните финансови отчети и издадените одиторски доклади.

ш

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес:, гр. София – 1113, район Изгрев, ул. „Тинтява” № 86, ет. 4. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 10.10.2023 г.

 

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 02 987 30 10