Новини

 

Ел Би Булгарикум успешно изпълни още един проект по ОП „Конкурентноспособност“

14.09.2015

„Ел Би Булгарикум” ЕАД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с №  BG161PO003-1.1.07-0537-C0001/21.12.2013 г. и успешно изпълни проект  „Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“  в рамките на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“. Основната цел на проекта бе да допринесе за устойчивото развитие на иновативния потенциал на „Ел Би Булгарикум” ЕАД и да спомогне за пазарната реализация на резултатите от иновационна научна дейност чрез инвестиция в специализирано научноизследователско и производствено оборудване.
„Ел Би Булгарикум” ЕАДзаявява предоставената финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект BG161PO003-1.1.07-0537-C0001  „Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ел Би Булгарикум” ЕАДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на на Европейски Съюз и Договарящия орган.