Новини

 

„Ел Би Булгарикум“ стартира конкурс за одитор

14.10.2022

„Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на Ел Би Булгарикум ЕАД за 2022 г.

Обект на одита:

Годишен финансов отчет на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2022 година

Дружеството изготвя финансовия си отчет в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти

Информация:

Балансова стойност на имуществото, подлежащо на одитиране към 31.12.2021 г:  53 898 хил. лв. /сума на активите на баланса плюс приходите – без оборотни данъци/

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

 1. Цена на одита без включен ДДС
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации

Изисквания за допускане.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

 1. Да бъде одиторско дружество, което разполага с екип от най-малко 5 експерти, от които минимум 2-ма са регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит. Също така, минимум един от експертите следва да притежава международен сертификат за вътрешен одитор– Certified Internal Auditor (CIA).
 2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи, покриващи кумулативно следните критерии:
  1. с персонал над 100 човека;
  2. със сума на актива по-голяма от 15 млн. лв.;
  3. с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 15 млн. лв.
 3. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
 4. Да съобрази в офертата изпълнението на следните изисквания, които ще бъдат включени в договора за одит:
 • представяне на заверен годишен финансов отчет за 2022 г. и подписан отчетен/консолидационен пакет към Груповия одитор в срок до 24 март 2023 г.;
 1. Следва да няма неуредени договорни отношения с Ел Би Булгарикум ЕАД, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване на срокове по договори)
 2. Предимства при избор на участник:

Одиторско дружество, част от международна одиторска мрежа.

Изпълнението на изискванията по т. 1 относно регистрираните одитори, се удостоверява чрез проверка в публичния регистър към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, относно останалите експерти чрез прилагане на документ, удостоверяващ броя на заетите в одиторското дружество експерти, а относно международния сертификат за вътрешен одитор CIA – чрез прилагане на копие от сертификата.

Изпълнението на изискванията по т. 2 се удостоверява с копия от одитираните финансови отчети и издадените одиторски доклади.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес:, гр. София – 1113, район Изгрев, ул. „Тинтява” № 86, ет. 4. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 31.10.2022 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 02 987 30 10